تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمود مرتضوي دهکردي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 1/8/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

ارائه روشي جهت يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي در سطح منطق كاري با استفاده از تكنولوژي سرويس وب

چکيده

معماري سرويس گرا (SOA) به عنوان بهترين مدل يکپارچه سازي نرم افزارها شناخته شده است.در اين معماري قابليتهاي برنامه در اجزاء نرم افزاري قرار مي گيرند که به آنها سرويس گفته مي شود.طبق SOA اگر کليه برنامه ها به صورت مجموعه اي از سرويس ها روي شبکه ظاهر شوند مي توان همه اين سرويسها را بدون توجه به زباني که با آن پياده سازي شده اند وسيستم عاملي که روي آن کار مي کنند به يک گذرگاه اطلاعاتي متصل نمود تا روي اين گذرگاه با يکديگر صحبت کنند.

تحقق معماري سرويس-گرا در گذشته توسط تکنولوژيهايي مانند COM و CORBA صورت مي گرفته است و تکنولوژي نوين سرويس وب تکنولوژي جديدي در پياده سازي SOA است.استفاده از استاندارهاي اينترنت جهت ايجاد و انتشار سرويس وهمچنين مبادله پيام بين سرويس ها سبب شده است که دامنه کاربرد اين تکنولوژي نسبت به ساير تکنولوژيها وسعت پيدا نموده و سرويس هايي ارائه شود که قابل ارائه و استفاده در محيط اينترنت باشد.

در اين تحقيق پس از مطالعه و بررسي در زمينه يکپارچه سازي نرم افزار و تکنولوژي سرويس وب، به ارائه روشي جهت يکپارچه سازي برنامه ها بر اساس تکنولوژي سرويس وب پرداخته شده است.روش ارائه شده در سطح منطق کاري برنامه هاي کاربردي موجود در سازمان را يکپارچه مي نمايد.در اين روش طي چندين گام، با اعمال نگاهي تحت عنوان نگاه-کاربرد ، اجزايي از برنامه در لفافه اي از جنس سرويس وب قرار داده شد.تبديل برنامه هاي کاربردي به سرويس وب اين امکان را ايجاد مي کند که تعامل بين برنامه ها بواسطه سرويس هاي وب صورت گرفته و به راحتي در اختيار ساير استفاده کنند گان آن قرار گيرد.

براي پياده سازي روش ارائه شده نيز شرايطي را ايجاد نموديم که بواسطه آن بتوان يک برنامه کاربردي نمونه را به مجموعه اي از سرويس هاي وب تبديل نمود.علاوه براين در طي مرحله اي تحت عنوان آماده سازي ، سرويس هاي ايجاد شده را در کنار يکديگر قرار داديم تا نحوه تعامل آنها مورد بررسي قرار گيرد.محيط ايجاد شده اين امکان را فرآهم مي آورد که طراح علاوه بر استفاده از سرويس هاي موجود بتواند منطق جديدي را بر مبناي تعامل بين سرويس ها ايجاد نمايد.