تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهروز شاهقلي قهفرخي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 7/6/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

بهبود کيفيت سرويس در شبکه هاي بي سيم MPLS به کمک روشهاي هوشمند

چکيده

با توجه به رشد روز افزون استفاده از سرويس هاي متعدد در شبکه هاي بي سيم سلولي, نياز به تأمين کيفيت سرويس ارائه شده در اين نوع شبکه ه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر تخصيص منابع محدود موجود در شبکه هاي بي سيم, به دليل تحرک کاربران دشوار بوده و ترافيک حساس به تأخير و افت, در هنگام جابجايي گيرنده سيار با تنزل کيفيت مواجه خواهد شد. لذا توانايي پيش بيني مکانهاي بعدي گيرنده هاي سيار در طول زمان ارتباط آنها و نيز مديريت صحيح منابع شبکه براساس اين پيش بيني از اهميت بالايي برخوردار است. همچنين در سالهاي اخير استفاده از مجموعه پروتکلهاي MPLS جهت تجميع خدمات مختلف و تأمين کيفيت مورد نياز جهت هر يک از آنها مورد توجه خاصي قرار گرفته است. در اين رساله دو روش مبتني بر هوش مصنوعي به منظور پيش بيني مکاني گيرنده هاي سيار, بر اساس سابقه حرکتي آنها و با در نظر گرفتن وضعيت جغرافيايي محيط ارائه شده است.

يکي از اين روشها برمبناي شبکه عصبي پيشرو بوده و نسبت به روشهاي قبلي از سرعت بيشتري برخوردار است. نتايج شبيه سازي نيز دقت خوبي را در عين سرعت بالاتر نشان مي دهند. پيش بيني کننده ديگر مبتني بر شبکه عصبي-فازي تکاملي مي باشد که با توجه به عدم قطعيت در پارامترهاي استفاده شده به منظور پيش بيني، از کيفيت بهتري در يادگيري قوانين حاکم بر تحرک کاربران برخوردار است. علاوه بر اين براي استفاده از نتايج پيش بيني کننده‌هاي مذکور در مديريت مسيرها در حوزه MPLS، دو راهکار پيشنهاد گرديده است. راهکار اول به مديريت مسيرهاي LSP پيش ساخته موسوم است. در اين راهکار، مسيرهاي LSP پيش از موعد ميان سلول محتمل و مقاصد ترافيک يک گيرنده سيار ايجاد مي شود تا فرآيند هندآف با حداقل افت مواجه شود. در راهکار دوم که به مديريت مسيرهاي CR-LSP پيش ساخته موسوم است، مسيرهاي LSP مبتني بر قيد با اولويتهاي متفاوت ميان سلولهاي محتمل و مقاصد ترافيک ايجاد مي شوند. اين مسيرها قابليت رزرو منابع را دارند و نتايج شبيه سازي نيز تضمين مناسب پهناي باند در اين روش را نشان مي دهند.