تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد کاظمي فرد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي

تاريخ دفاع : 20/6/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند

چکيده

در تفكر رايج گذشته، تصميم گيري منطقي با احساس و عاطفه تضاد مشهودي داشت؛ به همين دليل توصيه مي شد که تا حد امكان احساس جهت تصميم گيري منطقي مورد توجه قرار نگيرد. با گذشت زمان و انجام تحقيق هاي بيشتر در اين موضوع، دانشمدان به اين نتيجه رسيدند که عواملي بغير از هوش(IQ) در هوشمند عمل كردن انسان مؤثرند. اين عامل با عنوان هوش عاطفي شناخته مي شود. بر اين اساس عامل هاي هوشمند کامپيوتري نيز، جهت داشتن هوشمندي شبيه به انسان، نيازمند فاکتورهاي عاطفي در فرآيند تصميم گيري خود مي باشند. بدليل پيچيده بودن فرآيند تصميم گيري در هوش مصنوعي، تلفيق احساس در آن منجر به پيچيدگي بيشتر اين فرآيند خواهد شد. به همين دليل بسياري از تحقيق هاي هوش مصنوعي، تنها بر روي جنبه هاي عقلانيِ تصميم گيري متمرکز بوده است.

تا کنون با استفاده از احساس، مدل هاي مختلفي براي فرآيند تصميم گيري بيان شده است؛ اما هيچ يک از آنها کليه اين فرآيند را پوشش نمي دهد. در اين تحقيق، مدلي پيشنهاد شده است که در آن از يک نمايش رياضي براي نگاشت رويدادها و عمل هاي عامل هوشمند به احساس استفاده شده است. همچنين رابطه هايي براي بدست آوردن مقدار احساس استفاده شده است. اين مدل از مدل OCC به عنوان مرجع احساس ها استفاده مي نمايد. از مهمترين خصوصيت هاي اين مدل انعطاف پذيري و وفق پذيري با محيط پياده سازي مي باشد. اين مدل داراي سه ماجول اصلي ارزياب، به روز کننده شدت احساس ها و انتخاب رفتار مناسب مي باشد.

با توجه به نقش مهمي که احساس در امر آموزش و يادگيري بر عهده دارد، از مدل پيشنهادي، براي پياده سازي عامل آموزگار مجازي استفاده شد. در اين سيستم آموزگار مجازي سعي دارد تا با استفاده از هوشمندي خود مطلب هايي را به دانش آموز آموزش دهد. عامل آموزگار سعي مي کند که با شبيه سازي دانش آموز، احساس هاي او را بدست آورده و بر اساس احساس هاي دانش آموز و رويدادهايي که در سيستم اتفاق افتاده است، تاکتيک هاي مناسب را براي آموزش انتخاب و اجرا نمايد. همچنين عامل آموزگار مي تواند حالت هاي عاطفي را از خود بروز دهد و با دانش آموز تعامل داشته باشد..