تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سعيد فرضي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

تاريخ دفاع : 4/4/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

طراحي چارچوبي براي محاسبه کيفيت داده ها با کمک داده کاوي و سيستم هاي فازي

چکيده

به طور کلي سيستم هاي اطلاعاتي نمايشي از دنياي واقعي در درون سيستم هاي کامپيوتري مي باشند. در سيستم هاي اطلاعاتي از داده بعنوان قلب سيستم نام برده ميشود بنابراين اهميت سيستم هاي اطلاعاتي در درجه اول به داده هاي درون اين سيستم ها بستگي دارد. امروزه سيستم هايي چون انبار داده ها و يا تجارت هوشمند بر سيستم هاي اطلاعاتي مطرح شده اند که زماني مي توانند به درستي عمل کنند که داده هاي درون سيستم هاي اطلاعاتي که اين سيستم ها از آنها استفاده مي کنند از صحت و يا کيفيت مناسبي برخودار باشند. با توجه به اين مقدمه مي توان گفت که در حال حاضر داده ها از اهميت ويژه اي برخودار هستند. همانگونه که اطلاعات درست و با کيفيت در سيستم هاي اطلاعاتي تاثير مثبت و سازنده اي دارند داده هاي بي کيفيت و غلط به همان اندازه تاثير منفي و تخرِيب کننده اي درتصميم گيري هاي سازمان به جاي مي گذارند. طراحي چارچوبي براي محاسبه کيفيت داده ها اين امکان را به دارندگان سيستم هاي اطلاعاتي مي دهد که بتوانند هميشه کيفيت داده ها موجود در سيستم ها را اندازه گيري کنند و از به فساد کشيده شدن آنها مطلع گردند. چارچوب ارائه شده در اين تحقيق به کمک داده کاوي دانشي از سيستم استخراج مي کند که به وسيله آن و سيستم هاي فازي مي توان روشي براي اندازه گيري کيفيت داده ها بيان کرد. چارچوب ارائه شده علاوه بر اينکه کيفيت تراکنش هاي ورودي که داده ها يي به سيستم اطلاعاتي اضافه مي کنند را اندازه گيري نمايد همچنين مي تواند کيفيت خود سيستم اطلاعاتي را نيز اندازه گيري کند. روش پيشنهادي روي ده هزار تراکنش مختلف آزمايش شده و نتيجه رضايت بخشي داشته است در ضمن اين روش از لحاظ درستي و زمان مورد نياز نيز با روش هاي ديگر موجود مورد مقايسه قرار گرفته است و نسبت به آنها بهتر عمل کرده است.