تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه قاسمي اصفهاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

تاريخ دفاع : 28/10/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر بهروز ترک لاداني

تحليل و طراحي سيستم­هاي چند عاملي با استفاده از زبان هماهنگ­سازي ريو

چکيده

در اين پايان نامه سيستم هاي چند عاملي با استفاده از زبان ريو طراحي و پياده سازي مي شوند. ريو يک زبان هماهنگ سازي خارجي است که عاملها را بدون اينکه دانشي در مورد آنها داشته باشد هماهنگ مي سازد.

رفتار خودمختار و واکنشي عامل ها اين امکان را مي دهد که سيستمهاي چند عاملي با تقليد از سازمانهاي انساني طراحي شوند. بنابراين معماري سيستم متشکل از چندين عامل خودمختار متعامل است که هر کدام يک يا چندين نقش براي برآورده ساختن هدف سيستم ايفا مي کنند. بنابراين ما از مفاهيم سازماني براي تحليل و طراحي سيستمهاي چند عاملي استفاده خواهيم کرد. در نتيجه، براي طراحي سيستم، عاملها و پروتکل ارتباطي مورد نياز آنها را مشخص مي کنيم. همچنين لازم است مشخص شود که چه تعامل هايي با يکديگر هماهنگ مي شوند و چه محدوديتهايي بر تعامل و رفتار عاملها اعمال مي شوند. به عبارت ديگر عاملها تحت يک سازمان عمل مي کنند که اين سازمان تعامل عاملها، قوانين هماهنگي و محدوديتها را تعيين مي کند. در اين روش خصوصيات سيستم و محدوديتها خارج از عامل و درون سازمان پياده سازي مي شوند که در نتيجه باعث طراحي قابل انعطاف از سيستم خواهد شد. در اين پايان نامه يک مدل صوري براي توصيف سازمان ارائه خواهيم داد که اين توصيف امکان تعريف سيستم يکپارچه را امکان پذير مي سازد. همچنين از اين مدل مي توان براي بررسي صفات سيستم از جمله جريان اطلاعات، امنيت داده ها، بازده سيستم و ... کمک گرفت.

در اين مدل، سازمان به وسيلة عاملها و نقش اي که ايفا مي کنند و همچنين پروتکل ارتباطي و محدوديتها (قوانين سازماني) ميان عاملها بيان مي شود. همچنين با استفاده از اين مدل، رفتار هماهنگ کنندة سازمان مشخص مي شود و نشان مي دهد که چگونه سازمان، تعامل عاملها را هماهنگ مي سازد. در اين مدل، پروتکل تعامل با استفاده از جبر پردازه ها بيان مي شود. اين جبر اين امکان را مي دهد تا ترتيب اعمالي را که عامل مي تواند در سازمان انجام دهد را مشخص کنيم. قوانين سازماني با استفاده از منطق گزاره هاي درجة اول بيان مي شوند و ساختار سازماني بر اساس روابط اجتماعي تعريف مي شود. اين روابط امکان بررسي و تطابق ساختار سازماني و پروتکل تعامل و رفتار هماهنگ سازمان را با يکديگر امکان پذير مي سازد.

از آنجايي که عامل ها خودمختارند مي توان آنها را به صورت خارجي به وسيلة ريو هماهنگ کرد. ما از مدل صوري ارائه شده به عنوان مبنايي براي توصيف سيستم با ريو کمک خواهيم گرفت و در واقع يک روش قانون مند براي پياده سازي سيستم به وسيلة ريو ارائه خواهيم کرد. براي اين منظور نشان خواهيم داد که چگونه مي توان توصيف صوري را به مدار ريوي مربوطه نگاشت داد. در نتيجه يک سيستم چند عاملي به صورت مجموعه اي از عاملها و يک عبارت هماهنگي که به وسيلة ريو بيان شده است تعريف مي شود. اين تعريف از سيستم چند عاملي، ترکيب اين گونه از سيستمها را امکان پذير مي سازد که در نتيجه اين سيستمها تحت عمل ترکيب بسته مي شوند.