تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسام حسن پور

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر کمال جمشيدي

تاريخ دفاع : 2/7/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : دکتر اميرحسن منجمي

کاربرد روشهاي اکتشافي مبتني بر تحليل بافت در گروهبندي کيفي محصولات فولادي

چکيده

استخراج ويژگيهاي بافت و تشخيص خرابي بافت از مفاهيم اصلي در پردازش تصوير و بينائي ماشين مي‌باشد. هدف اين پايان‌نامه آناليز وکلاس‌بندي بافت‌هاي طبيعي و تصادفي سطوح ورق‌هاي فولاد مي‌باشد. پس از بررسي الگوريتم‌هاي آماري مختلف تحليل بافت، يک روش جديد براي ترکيب ويژگيهاي بافت و رنگ معرفي مي‌گردد. در اين پژوهش روش جديدي مبتني بر الگوريتم دودوئي محلي، جهت بدست آوردن ويژگيهاي بافتي تصوير ارائه مي‌گردد. يک فضاي رنگي جديد معرفي خواهيم کرد و از ميانگين و انحراف معيار کانالهاي اين فضاي رنگي براي بدست آوردن ويژگيهاي رنگي استفاده خواهيم کرد و در پايان يک روش جديد اوليه/ثانويه براي ترکيب ويژگيهاي بافتي و رنگي ارائه مي‌گردد. براي کلاس‌بندي نيز از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي استفاده مي‌کنيم. تصاوير فولاد داراي چهار کلاس مي‌باشند که يک کلاس شامل سطوح نرمال و سه کلاس ديگر شامل خرابي‌هاي لکه‌هاي سياه، تورفتگي و سطوح سوراخ‌دار مي‌باشد. هر تصوير ورودي پس از پردازش به يکي از کلاس‌ها نسبت داده مي‌شود. در انتها فوايد روش جديد را در مقايسه با روشهاي معمول تحليل بافت مانند ماتريس‌هاي هم‌رخداد مورد بررسي قرار خواهيم داد.