تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : لطيفه پورمحمدباقراصفهاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

تاريخ دفاع : 19/7/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

مخفي سازي اطلاعات در تصوير با استفاده از روش سينک-کانولوشن

چکيده

همراه با ارتباطات سريع ديجيتالي و فراگير شدن اينترنت و نقش فعال آن در بسياري از شئونات و فعاليت‌هاي زندگي بشر – از جمله اطلاع‌رساني رويدادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي– و با توجه به سهل و آسان بودن دستكاري‌هاي غير مجاز و برداشت اطلاعات محرمانه در ارتباطات نظامي و سياسي ، مبحث مخفي‌سازي اطلاعات بيش از پيش مورد توجه محققين در سراسر جهان قرارگرفته است. در اين پايان‌نامه پس از معرفي مفاهيم پنهان‌نگاري و رمزنگاري اطلاعات و روش‌هاي مختلف پنهان‌نگاري اطلاعات، به بررسي و معرفي روش نمونه‌برداري سينك و سينك-كانولوشن پرداخته شده است. سپس بر اساس يكي از روش‌هاي رايج در پنهان‌نگاري با نام روش JSTEG ، روش جديدي مبتني بر روش نمونه‌برداري سينك و الگوريتم سينك-كانولوشن براي بهبود ميزان مقاومت آن روش ارائه شده‌است. با استفاده از اين روش امكان برداشت يا دستكاري داده‌هاي پنهان شده در شيء حامل توسط دشمن كاهش داده شده و امنيت بالاتري فراهم آمده است. اگرچه اين روش نسبت به روش JSTEG، ظرفيت کمتري جهت جاسازي داده ها ارائه مي دهد اما در کاربردهايي که نيازمند مقاومت بيشتر در برابر برداشت داده هاي پنهان شده هستند کارايي بالاتري دارد.