تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدجواد نصيري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 29/11/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دكتر اميرحسن منجمي

تحليل وکلاسه بندي تصاوير بافتي با استفاده از تبديلات مهندسي پيشرفته

چکيده

تحليل و بررسي بافت يک سرفصل مهم و کاربردي در پردازش تصوير است. در حوزه هايي از قبيل بخش بندي، سنتز، و محاسبه شکل از روي سطح، بافت و تحليل آن پايه و اساس روال ها را تشکيل مي دهد. در اين پژوهش، کلاسه بندي بافت را به عنوان يکي از موضوعات مهم در حيطه تحليل بافت انتخاب و بررسي کرديم. براي کلاسه بندي بافت ابتدا بايد ويژگي هايي را از بافت استخراج کنيم و سپس الگوريتم هاي کلاسه بندي را روي آنها اعمال کنيم. الگوريتمهاي زيادي براي استخراج و انتخاب ويژگي هاي بافت وجود دارند که هدف آنها اين است که بتوانند کارايي بالاتري را در کلاسه بندي بافت بدست بياورند. در اين کار تحقيقاتي، ما بعضي از اين الگوريتمها را بررسي کرده و روشي جديد براي استخراج ويژگي هاي بافت معرفي کرديم. اين روش بر پايه تبديل اسلنت هادامارد پارامتريک گسترش يافته، است. اين تبديل يک تبديل مهندسي پيشرفته است و جزء روشهاي طيفي براي استخراج ويژگي هاي بافت بحساب مي آيد. در اين تبديل پارامترهاي متعددي وجود دارد که با تغيير آن شکلهاي مختلفي از اين تبديل را با خصايص گوناگون مي توان بدست آورد. همچنين با تغيير اين پارامترها مي توان تبديل هادامارد مايل را به تبديلهاي مهندسي ديگر مانند تبديل والش هادامارد، يا تبديل اسلنت کلاسيک تغيير داد. در اين پايان نامه ما توانستيم يک مجموعه پارامتر بهينه براي اين تبديل بدست آوريم که کارايي کلاسه بندي ويژگي هاي استخراج شده را بهبود ببخشيم.

واژه هاي کليدي: آناليز بافت، تبديل مايل، تبديل هادامارد، تبديل دي سي تي.