تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کسري کبيري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر سيد فواد آقاميري- دکتر گيتي امتيازي

تاريخ دفاع : 9/5/86

رشته و گرايش : مهندسي شيمي- بيوتکنولوژي

استاد مشاور : -

حذف بيولوژيک آلودگي هاي نفتي از خاک

چکيده

پيشرفت علوم و تكنولوژي در طي انقلاب صنعتي توانايي بشر را در بهره برداري از منابع طبيعي افزايش داده است هر چند كه اين امر اختلالات بي سابقه اي را در چرخه هاي طبيعي ايجاد نموده است. در اين ميان آلودگي هاي نفتي يك موضوع بسياري جدي مي باشد كه مورد توجه افكار عمومي است چرا كه در برخي مواقع اين آلودگي ها آسيب جدي به محيط آبي و خاكي وارد مي كنند. براي حذف آلودگي هاي نفتي از روش هاي متفاوتي استفاده مي شود که در اين پايان نامه بررسي شده است. يكي از اين روش ها، استفاده از ميكروارگانيسم ها مي باشد که در چند سال اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. از مزاياي متابوليسم ميكروبي مي توان به ارزان بودن، سهولت كاربرد آنها وراندمان مناسب آنها اشاره نمود. در اين تحقيق شرايط حذف آلودگي هاي نفتي از خاک، بهينه سازي مي گردد که براي اين امر دو مرحله از آزمايشات با 8 فاکتور در هر مرحله مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله اول آزمايشها فاکتورهاي هوادهي، دما، رطوبت، گلوکز (بعنوان منبع کربن اوليه)، باکتري، کمپوست، اوره و نمک مورد بررسي قرار گرفته و در مرحله دوم آزمايشها پارامترهاي زمان، ملاس (بعنوان منبع کربن)، اوره، نمک، رطوبت، لجن فعال، کمپوست و باکتري مورد بررسي قرار گرفت. با انجام آزمايشات بر مبناي روش طراحي آزمايشات تاگوچي، براي هر مرحله از آزمايشها، 18 آزمايش انجام گرفته و نتايج هر يک از مراحل با کمک نرم افزار Qualitek-4 مورد بررسي قرار گرفت. با کمک اين نرم افزار شرايط بهينه حذف آلاينده ها پيش بيني شده و آزمايش در شرايط بهينه انجام گرفت و بدين ترتيب در مرحله هاي اول و دوم به ترتيب75/63 % و 66/66 % از ترکيبات آلاينده نفتي، از محيط حذف شد.

کلمات کليدي: خاک، نفت خام، درمان زيستي، باکتري