تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هادي خسروي فارساني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 28/6/86

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

دسته بندي معنايي کاتالوگ محصولات در تجارت الکترونيکي

چکيده

تجارت از مجاري الکترونيکي، مستلزم فراهم نمودن ابزارها و سيستم هاي متنوعي است. اين نوع از تجارت در فروشگاه هاي الکترونيکي نيز چالش هاي خاص خود را دارد که از جمله مهمترين اين چالش ها مي توان به سيستم مديريت کاتالوگ الکترونيکي اشاره کرد. ارائه ي تمامي اطلاعات يک کمپاني در سطح اينترنت، تنها از طريق کاتالوگ هاي الکترونيکي امکان پذير است. در اين رساله، چالش هاي پيش روي يک سيستم مديريت کاتالوگ الکترونيکي بررسي شده و تکنيک هايي به منظور حل آنها ارائه شده است. از مهمترين چالش هاي مرتفع شده، مي توان به دسته بندي محصولات، نمايش اطلاعات، جستجو و شخصي سازي اشاره کرد. زبان آنتولوژي OWL به منظور دسته بندي و نمايش اطلاعات محصولات استفاده شده است که در اين روش، قابليت هاي يک سيستم دسته بندي با استفاده از تگ هاي زبان OWL مدل مي شوند. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که روش مورد استفاده، مزيت هاي عمده اي بر روش هاي پيشين دارد که از مهمترين آنها مي توان به امکان مقايسه محصول در فروشگاه هاي ديگر و دسته بندي از ابعاد مختلف اشاره کرد. جستجوي محصول، ديگر چالش پيش روي يک سيستم مديريت کاتالوگ الکترونيکي است که براي مرتفع نمودن آن، زبان پرس و جوي SPARQL به منظور معرفي سه نوع جستجوي سلسله مراتبي، واژه اي و پارامتريک استفاده شده است. وجود حجم عظيم اطلاعات در يک کاتالوگ الکترونيکي، لزوم استفاده از شخصي سازي را توجيه مي سازد. در اين رساله، شخصي سازي با استفاده از يک الگوريتم پيشنهاد دهنده مدل شده است که الگوريتم طراحي شده از دسته بندي محصولات و کاربران استفاده کرده تا بتواند محصولات موجود در آنتولوژي را به کاربران، پيشنهاد دهد. اين الگوريتم داراي مشکل شروع اوليه نيست، محاسبات زيادي ندارد و ارزيابي هاي صورت گرفته، بيانگر کارايي بالاي اين الگوريتم بر اساس پارامترهاي پوشش و دقت است.

واژه هاي کليدي: کاتالوگ الکترونيکي، دسته بندي محصولات، سيستم پيشنهاد دهنده، آنتولوژي، شخصي سازي