تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي سلگي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 15/11/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده سازي بازاريابي الکترونيکي شخصي سازي شده مبتني بر 4P

چکيده

با توجه به فن آوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي ، تحقيقات گسترده در جهت پيشبرد و توسعه استراتژيهاي بازاريابي الکترونيکي انجام شده است. حاصل اين تحقيقات ، ارائه مدلها و ساختارهاي متعدد ومتفاوتي است که جزء لاينفک همه آنها مفهوم شناخته شده شخصي سازي است . وليکن متاسفانه مدلهاي شخصي سازي ارائه شده فاقد ساختاري مدون هستند که اولاً بتواند همه حوزه هاي بازاريابي کالا و خدمات را پوشش دهد وثانياً دقت قابل ملاحظه اي در پيش بيني رفتار مشتريان داشته باشد. دراين تحقيق با استفاده از مباني نظري بازاريابي ومفهوم شناخته شده آميخته بازاريابي 4P يک مدل ترکيبي شخصي سازي ارائه مي گردد. اين مدل شخصي سازي به منظور اينکه بتواند براي تمام حوزه هاي بازاريابي کالا و خدمات قابل استفاده باشد از ساختار اطلاعاتي آميخته بازاريابي 4P به همراه اطلاعات پروفايل مشتري استفاده مي کند . بر همين اساس مدل رفتاري مشتري برمبناي داده هاي محصول ، قيمت ، مکان ، پيشبرد و پروفايل مشتري ايجاد مي گردد. همچنين به منظور پيش بيني دقيق تر رفتار مشتريان، مشتريان جديد و موجود به وسيله يک الگوريتم کلاس بندي ، مشتريان مشابه( مشترياني که دارا ي شباهت رفتاري هستند)در يک کلاس قرار مي گيرند ونهايتاً رفتار کلاس مشتريان تحليل مي گردد. براي تحليل داده هاي واقعي و داده هاي رفتاري مشتري از ترکيب دوتکنيک معروف داده کاوي (کلاسبندي و قوانين وابستگي) استفاده مي شود . نتايج تجربي اين تحقيق نشان مي دهد که اولاً به دليل استفاده از ساختار اطلاعاتي 4P ، اين مدل در تمام حوزه هاي بازاريابي کالا و خدمات قابل استفاده است ، ثانياً با توجه به اينکه عمده مدلهاي شخصي سازي صرفاً از دو آيتم داده محصول و پروفايل استفاده مي کنند اين مدل با تحليل رفتار مشتري براساس پنج آيتم داده محصول ، قيمت ، مکان ، پيشبرد و پروفايل از دقت بيشتري برخوردار است.

کلمات کليدي:

آميخته بازاريابي، شخصي سازي، داده کاوي، قوانين وابستگي، کلاس بندي