تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي رضا ورد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

تاريخ دفاع : 14/5/86

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر پيمان معلم

بهبود کارايي روشهاي رديابي براساس مدلهاي کانتور فعال در محيط هاي بافتي

چکيده

مدلهاي کانتور فعال ابزاري قدرتمند براي قطعه بندي تصاوير و رديابي اشياء هستند که به صورت گسترده در کاربردهاي بينايي ماشين و پردازش تصوير مورد استفاده قرار مي گيرند. اين پايان نامه روشي جديد براي رديابي اشياء ويدئويي با استفاده از مدلهاي کانتور فعال پارامتريک معرفي مي کند. در روش پيشنهادي با اضافه کردن يک انرژي فشاري جديد، به نام ”انرژي فشار بافت“ به تابع انرژي مدل کانتور فعال پارامتريک، امکان رديابي اشياء بافتي در پس زمينه بافتي فراهم مي شود. در اين طرح ويژگيهاي بافتي نقاط کانتور با استفاده از روش مبتني بر گشتاور محاسبه مي شود، سپس با مقايسه اين ويژگيها با ويژگيهاي بافت شئ هدف، منحني کانتور جهت انطباق بر مرزهاي شئ هدف، منبسط يا منقبض مي شود. نتايج آزمايشها نشان مي دهد روش پيشنهادي نسبت به روشهاي رايج در شرايطي که شئ و پس زمينه هر دو بافتي باشند، از نظر دقت در رديابي کاراتر است.

واژه هاي کليدي: رديابي، مدلهاي کانتور فعال، تابع انرژي، ويژگيهاي بافت، گشتاور، انرژي فشار بافت