تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آمنه اکبري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 17/11/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي يک معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا براساس تبديل موجک نسل دوم با استفاده از VHDL

چکيده

تشخيص صوت از جمله زمينه هاي مهم و کاربردي در مبحث پردازش گفتار است. الگوريتم ها و تبديلات مختلفي در اين زمينه وارد عرصه شده است، که هر يک داراي مزايا و معايبي است. از جمله تبديل هاي کاربردي و موفق در اين زمينه تحليل موجک است. الگوريتم هاي زيادي براساس اين تبديل براي استفاده در زمينه هاي مختلف ارائه شده است. از جمله اين کاربردها مي توان به تشخيص آواي صدادار از بي صدا اشاره کرد.

مسئله اي که پس از ارائه الگوريتم پيش مي آيد، پياده سازي آن توسط نرم افزاز يا سخت افزار است. در اکثر موارد تبديل ها و الگوريتم هاي مشتق شده از آن ها توسط نرم افزارهاي مختلف پياده سازي مي شود و سخت افزار خاصي براي پياده سازي آن ها طراحي نمي شود. همان طور که مي دانيد، در اکثر موارد سرعت اجرا و اعلام نتايج سخت افزار نسبت به نرم افزار بيشتر است. بنابراين در کاربردهايي مانند کارهاي Real time که سرعت از اهميت ويژه اي برخوردار است، استفاده از سخت افزار انتخاب مناسب تري است.

هدف از انجام اين تحقيق طراحي معماري مناسبي براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا براساس تبديل موجک نسل دوم است. در راستاي تحقق هدف مورد نظر، ابتدا به بررسي تبديل موجک خصوصا نسل دوم تبديل موجک پرداخته شد و پس از به دست آوردن اطلاعات کافي و لازم در اين زمينه، به دنبال يافتن الگوريتم تشخيص آواي صدادار از بي صدا براساس اين نوع تبديل رفته شد. سپس به طراحي معماري اي که اين الگوريتم را پياده سازي نمايد، پرداخته شد. نتيجه حاصل از اين تحقيق معماري اي است که قابليت محاسبه ضرايب تبديل موجک نسل دوم براي شش نوع موجک هار، دابيشز4، دابيشز6، Cubic B-spline، دابيشز 3/5 و دابيشز 7/9 را داراست. اين معماري پس از محاسبه ضرايب موجک عمل حذف نويز را انحام داده و سپس براساس ضرايب حذف نويز شده، به تشخيص آواي صدادار از بي صدا مي پردازد. پس از انجام طراحي براي بررسي و اطمينان از درستي طراحي انجام شده، با استفاده از زبان توصيف سخت افزار VHDL به شبيه سازي عملکرد ساختار مورد نظر پرداخته شده است. لازم به ذکر است که ساختار طراحي شده قابل سنتز و تبديل به سخت افزار مي باشد.