تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حامد رجبي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

تاريخ دفاع : 15/11/85

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر ناصر موحدي نيا

بهبودي در شيوه ي چندپخشي در شبکه هاي مبتني بر IP متحرک

چکيده

در سالهاي اخير تعداد كاربراني كه با استفاده از تجهيزات وتكنولوژيهاي بي سيم به اينترنت متصل شده اند رشد چشمگيري داشته است . چنين كاربراني تمايل دارند تا همواره و در همه جا به سرويس ها و خدماتي كه در اينترنت ارائه مي شود دسترسي داشته باشند . چندپخشي كه يكي از تكنولوژيهاي كليدي براي بسياري از كاربردهاي فعلي و آينده اينترنت است از جمله چنين سرويس هايي محسوب مي شود. از آنجا كه اكثر پروتكل هاي چندپخشي كه امروزه در اينترنت و شبكه هاي مبتني بر IP استفاده مي شود، براي ماشين هاي ثابت طراحي شده اند، بنابراين در محيط هايي كه داراي ماشين هاي متحرك باشد، مناسب نيستند.

پروتكل IP متحرك كه امكان دريافت بسته هاي تك پخشي را براي ماشينهاي متحرك، حتي اگر در يك شبكه خارجي حضور داشته باشند، فراهم مي كند براي پشتيباني از چندپخشي براي ماشين هاي متحرك دو روش پيشنهاد كرده است كه عبارت است از عضويت راه دور (MIP-RS) و تونل دوطرفه (MIP-BT). در روش عضويت راه دور ماشين متحرك بعد از ورود به هر شبكه خارجي جديد بايستي مجددا در گروه هاي مورد علاقه اش ثبت نام كند كه اين مسئله منجر به گم شدن بسته ها در زمان تغيير محل مي شود. در روش تونل دوطرفه عامل خانگي تمامي بسته‌هاي چندپخشي ارسالي براي ماشين متحرك را دريافت كرده و از طريق تونل براي ماشين متحرك ارسال مي‌كند. بنابراين در اين روش مسير تحويل بسته ها به ماشين متحرك غير بهينه و طولاني است.

در اين تحقيق يك پروتكل چندپخشي به نام MMIP براي ماشينهاي متحرك در شبكه هاي مبتني بر IP متحرك ارائه شده است. پروتكل MMIP مبتني بر روش عضويت راه دور بوده و با استفاده از تكنيك تغيير محل آرام مدت زمان تاخير ناشي از ثبت نام ماشين متحرك در عامل خانگي را كاهش داده و همچنين با كمك عامل خارجي قبلي ماشين متحرك، تعداد بسته هاي گم شده در زمان تغيير محل ماشين متحرك را كه ناشي از زمان طولاني موردنياز براي عضويت در گروه چندپخشي در عامل خارجي است، كاهش مي دهد. پروتكل MMIP در محيط شبيه‌ساز NS-2.27 پياده سازي شده و كارآيي آن ارزيابي گرديده و نتايج بدست آمده با پروتكل هاي قبلي مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد كه پروتكل پيشنهادي در مقايسه با پروتكل هاي قبلي داراي درصد بسته هاي گم شده كمتري بوده و از كارايي مناسبي نيز برخوردار است.