تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيامند ايوبي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

تاريخ دفاع : 29/2/86

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

ارائه روشي براي استخراج قوانين وابستگي عمومي از داده هاي جدول‌گرا

چکيده

استخراج قوانين وابستگي يکي از مهمترين تکنيک هاي استخراج دانش به شمار مي رود. اين روش نخستين بار براي استخراج الگوهاي پررخداد از پايگاه داده هاي تراکنشي مورد استفاده قرار گرفت. هر الگوي پررخداد استخراج شده توسط اين تکنيک، به صورت مجموعه اي از ايتم ها بيان مي شود. اگرچه اين روش به صورت سنتي جهت استخراج دانش از داده هاي تراکنشي مطرح شده است، اما ايده گسترش آن به پايگاه داده هاي جدولگرا همواره مطرح بوده است. پايگاه داده هاي تراکنشي شامل مجموعه اي از تراکنش ها هستند. در اين پايگاه داده ها، هر تراکنش شامل مجموعه اي از ايتم ها است. داده هاي جدولگرا شامل مجموعه اي از رکوردها هستند. هر رکورد داراي يک مقدار براي يک ويژگي است. به منظور تعميم تکنيک هاي استخراج قوانين وابستگي به داده هاي جدول گرا، مفهوم ايتم براي داده هاي جدول گرا بايد تعريف گردد. در داده هاي تراکنشي، مفهوم ايتم يک مفهوم بنيادي است. يک تراکنش يا شامل يک ايتم است يا شامل آن نيست. در داده هاي جدولگرا، ايتم به صورت يک سه تايي (ويژگي، مقدار، عملگر) تعريف مي گردد.

اکثر روشهاي ارائه شده براي استخراج قوانين وابستگي از داده هاي جدول گرا، تنها از عملگر تساوي در تعريف ايتم استفاده مي نمايند. در اين تحقيق، روشي براي استخراج قوانين وابستگي ارائه شده است که از تمامي عملگرهاي {,<,,=} در تعريف ايتم ها استفاده مي نمايد. الگوريتم ارائه شده بر اين ايده استوار است که پشتيباني ايتمست هاي حاوي عملگرهاي {,<,,=} را مي توان از پشتيباني ايتمست هاي حاوي تنها عملگر تساوي محاسبه نمود. الگوريتم ذکر شده, داراي پيچيدگي زماني و فضايي قابل قبولي براي کاربردهاي عملي است.