تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده فني و مهندسي

رشته مهندسي کامپيوتر

گرايش نرم افزار

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تشخيص‌ حروف‌ مجزاي‌ دستنويس‌ فارسي‌ با استفاده‌ از حركت‌ نوك‌ قلم‌

دکتر ناصر نعمت بخش

دکتر مصطفي کرماني

سامان جلايريان

76.11.5

1

تخصيص داده و عمليات در طراحي پايگاه داده توزيع شده

دکتر احمد براآني

دکتر محمدعلي نعمت بخش

رسول باقرصاد

77.6.29

2

يك شيوه طراحي براي پايگاه داده شيء گرا

دکتر ناصر قاسم آقايي

دکتر محمدعلي نعمت بخش

فرهاد دادگستر

77.6.31

3

ارزيابي كارآيي پروتكل CSMA/CD براي انتقال صوت و داده بصورت يكپارچه و پياده سازي نرم افزار مربوطه بر روي محيط ETHERNET LAN

-

دکتر محمدعلي نعمت بخش دکتر ناصر موحدي نيا

امير رهنمافر

77.8.5

4

پرس و جوهاي فازي بر روي پايگاه داده‏هاي رابطه‏اي

 دکتر ولي ا... طحاني دکتر ناصر قاسم آقايي

دکتر احمد براآني

علي متقي

77.8.6

5

ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابرات به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي

دکتر کامران زماني فر

دکتر ناصر موحدي نيا

مهرناز مهرآئين

78.11.24

6

كنترل دسترسي تشخيصي در پايگاههاي داده شيء گرا

دکتر محمدعلي نعمت بخش

دکتر احمد براآني

شهرام برون

79.3.1

7

شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش

دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

دکتر ناصر قاسم آقايي

نويد باصري

79.6.29

8

يك روش تكه سازي عمودي در پايگاه داده توزيع شده

دکتر احمد براآني

دکتر محمدعلي نعمت بخش

سونيا بحراني

79.7.4

9

طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متدولوژي OOSE

دکتر محمدعلي نعمت بخش

دکتر ناصر نعمت بخش

حسين فلاح تفتي

79.7.10

10

بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه‏اي توزيع شده

دکتر احمد براآني

دکتر محمدعلي نعمت بخش

اميد سيداسماعيلي

79.7.11

11

سيستم پشتيبان سرمايه‏گذاري خبره بررسي موردي ده شركت فعال بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1378 - 1372

 دکتر مهدي ابزري دکتر مهدي جمشيديان

دکتر ناصر قاسم آقايي

حميد جزايري

79.7.19

12

امنيت در سرورهاي وب

دکتر احمد براآني

دکتر کامران زماني فر

تقي جاوداني

80.6.24

13

طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم زمانبندي توسعه‌پذير براي مدل موازي BSP

-

دکتر کامران زماني فر

اعظم حکمي

80.6.27

14

ارزيابي الگوريتمهاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده رابطه‎اي

-

دکتر کامران زماني فر

محسن خواجه ميرزايي

80.7.4

15

مديريت شبكه توزيع‌شده توسط عامل‌هاي متحرك

-

دکتر محمدعلي نعمت بخش دکتر ناصر نعمت بخش

احمد زائري

80.7.8

16

ارائه يك الگوريتم مسيريابي مؤثر جهت بهبود كيفيت سرويس صدا روي شبكه‌هاي IP

دکتر محمدعلي نعمت بخش

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

اعظم عيدي

80.7.21

17

طراحي و نمونه سازي يك مدل مناسب براي پايگاه داده تصاوير پزشكي

دکتر ناصر نعمت بخش

دکتر محمدعلي نعمت بخش دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

افسانه فاطمي خوراسگاني

80.7.29

18

روش سينك-كانولوشن براي حل معادلة راديوسيتي در گرافيك كامپيوتري

دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

شهرام داروئي

80.7.30

19

جمع‎آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس‎وجوهاي هدفگراي كاربران در بازار تجاري الكترونيك

-

دکتر ناصر قاسم آقايي دکتر ناصر موحدي نيا

فرهاد مردوخي

80.7.30

20

طراحي و پياده‌سازي يك كارگزار ناظر وب با خاصيت فيلترسازي هوشمند

-

 دکتر ناصر موحدي نيا دکتر ناصر قاسم آقايي

بهزاد مهرابي

80.11.28

21

ارائه روشي براي طراحي درخت جستجوي دودويي با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيكي موازي

-

دکتر کامران زماني فر

شهريار لطفي

80.11.29

22

حل مساله ناهمگوني مدل داده در پايگاه داده‏هاي توزيع‏شده ناهمگون

دکتر محمدعلي نعمت بخش

دکتر احمد براآني

پريسا کارشناس نجف آبادي

81.5.2

23

افزايش کارايي تصفيه اتصالات اينترنتي از طريق يک معماري درون هسته اي

دکتر رسول جليلي

دکتر ناصر نعمت بخش

ناصر عزتي

81.5.24

24

طراحي و پياده‌‌ ‌‌‌‌سازي محيط هوشمند مدلسازي اشياء فازي

دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

دکتر ناصر قاسم آقايي

اسماعيل عطائي

81.6.25

25

طراحي و پياده‌سازي عامل‌هاي متحرك خريدار و استفاده از آنها در تجارت الكترونيكي

-

دکتر محمدعلي نعمت بخش

والا علي روحاني

81.6.28

26

طراحي و پياده سازي نرم افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده بوسيلة آن

-

 دکتر ناصر موحدي نيا دکتر محمدعلي نعمت بخش

حسينعلي بهراميان

81.9.23

27

طراحي و پياده سازي يك مدل مذاكره الكترونيكي چند وجهي و چند ضابطه اي دو جانبه بين عاملهاي خود مختار خريدار و فروشنده

-

دکتر محمدعلي نعمت بخش

فريانه پورسردار

82.6.8

28

طراحي و پياده‌سازي يک سيستم چک الکترونيکي در ايران

-

دکتر محمدعلي نعمت بخش دکتر احمد براآني

فريا نصيري مفخم

82.6.29

29

آموزش رفتارهاي فردي عاملهاي فوتباليست بصورت توزيع شده با استفاده از برنامه نويسي ژنتيكي

-

دکتر کامران زماني فر

مصطفي محسني

82.10.15

30

طراحي يک سيستم هوشمند موضوع بندي و تعيين ارتباطات معنايي در متن‌هاي متراکم فارسي - دکتر ناصر قاسم آقايي ابوالقاسم صرافان 82.11.8

31

طراحي و پياده سازي يک مدل مجوزدهي توزيع شده بر مبناي گواهيهاي ديجيتال SPKI/SDSI دکتر بابک صادقيان

دکتر کامران زماني فر

قدير پوررستم تيمورلويي 82.11.25

32

طراحي و پياده سازي يک مکانيزم زمانبند چند پردازنده اي مبتني بر الگوريتم ژنتيک چند هدفي - دکتر کامران زماني فر محمدرضا حسيني 83.3.31

33

طراحي و توسعـه عاملهـاي تربيـتي برمبنـاي قابليتهـاي عاملهاي عاطفي

دکتر کارو لوکس

دکتر ناصر قاسم آقايي

سها عرب خزائلي

83.4.21

34

طراحي و پياده سازي يك مدل يكپارچه سازي سيستمهاي نرم افزاري ناهمگون مبتني بر معماري سرويس گرا

دکتر احمد براآني

دکتر محمدعلي نعمت بخش

ريحانه مسيح زاده

83.4.27

35

داده کاوي در پايگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانين ارتباطي توسط عامل هاي متحرک

-

دکتر احمد براآني

هادي طباطبايي

83.4.27

36

استفاده از منطق فازي در مذاکره دو جانبه چند وجهي بين عاملهاي خودمختار خريدار و فروشنده

دکتر محمدعلي نعمت بخش

دکتر ناصر قاسم آقايي

شهاب دهقاني

83.4.28

37
ارزيابي، کاربرد و بهبود تکنيکهاي عامل‌گرا در مهندسي نرم افزار دکتر محمدعلي نعمت بخش دکتر ناصر نعمت بخش مجيد شفيعي 83.6.28 38

طراحي و پياده‌سازي يک سيستم پرداخت الکترونيکي امن

-

دکتر محمدعلي نعمت بخش

سعيد حاجبي

83.7.8

39
طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع‌شده ايمن براي توسعه كاربردهاي شبكه‌هاي مديريت مخابرات بر اساس CORBA - دکتر کامران زماني فر دکتر محمدعلي نعمت بخش اميربهادر بيگلربگيان 84.6.14 40
استخراج آراستمان و طبقه بندي نواحي اسناد چاپي فارسي - دکتر ناصر موحدي نيا آرين اسماعيلي شريف 84.7.30 41
پنهان سازي قوانين وابستگي به وسيله مسدود سازي داده ها - دکتر احمد براآني حامد موحديان عطار 84.8.1 42
ارائه روشي جهت يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي در سطح منطق كاري با استفاده از تكنولوژي سرويس وب - دکتر محمدعلي نعمت بخش محمود مرتضوي دهکردي 84.8.1 43
توليد نرم افزار: اتوماسيون طراحي نرم افزارهاي شيء گرا دکتر حسن ابوالحسني دکتر ناصر نعمت بخش رامين اعتمادي 84.8.4 44
تحليل و طراحي سيستم هاي چند عاملي با استفاده از زبان هماهنگ سازي ريو دکتر بهروز ترک لاداني دکتر مرجان سيرجاني دکتر ناصر نعمت بخش فاطمه قاسمي اصفهاني 84.10.28 45
طراحي و پياده‌سازي يك الگوريتم جستجوي موازي و توزيع‌شده در وب به‌كمك عامل‌هاي متحرك - دکتر کامران زماني فر مهدي کورنگي 84.11.15 46
طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند - دکتر ناصر قاسم آقايي محمد کاظمي فرد 85.6.20 47
بهبودي در شيوه ي چندپخشي در شبکه هاي مبتني بر IP متحرک دکتر ناصر موحدي نيا دکتر ناصر نعمت بخش حامد رجبي 85.11.15 48
طراحي و پياده سازي بازاريابي الکترونيکي شخصي سازي شده مبتني بر 4P - دکتر محمدعلي نعمت بخش مهدي سلگي 85.11.15 49
يك راه حل موازي مبتني بر عامل براي مسأله‌ي فروشنده‌ي دوره‌گرد با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيكي - دکتر کامران زماني فر امين محبي فر 86.3.29 50
يک استراتژي مذاکره براي فروشنده مبتني بر يادگيري دکتر بهروز ترک لاداني دکتر محمدعلي نعمت بخش لنا مشايخي 86.3.29 51
دسته بندي معنايي کاتالوگ محصولات در تجارت الکترونيکي - دکتر محمدعلي نعمت بخش هادي خسروي فارساني 86.6.28 52
احراز امنيت پايگاه داده متحرک در برابر تهديد تعيين موقعيت با استفاده از امضاي کور - دکتر احمد برآني دکتر ناصر موحدي نيا مائده عاشوري تلوکي 86.6.28 53
بهبود و توسعة الگوريتمAsynchronous Partial Overlay: الگوريتمي براي حل مسائل ارضاء محدوديت توزيع شده - دکتر کامران زماني فر سمانه حسيني سمناني 86.6.28 54
امنيت سيستمهاي چندعاملي به کمک عاملهاي بي­خبر و بي­نشان دکتر مهدي برنجکوب دکتر بهروز ترک لاداني فاطمه راجي 86.12.14 55
بهبود کراولرهاي متمرکز مبتني بر الگوريتم­هاي ژنتيک با استفاده از تئوري کولوني مورچه­ها - دکتر کامران زماني فر عباس شاهيني شمس آبادي 87.2.17 56
مکانيسم مذاکره در سيستمهاي چندعاملي داراي اطلاعات محدود - دکتر محمدعلي نعمت بخش فرزام متين فر 87.4.9 57
طراحي سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر کالاهاي مکمل - دکتر محمدعلي نعمت بخش شرمين موسوي 87.4.14 58
توصيف و تحليل سياست هاي کنترل دسترسي در ترکيب وب سرويس ها دکتر بهروز ترک لاداني دکتر ناصر نعمت بخش زهرا درخشنده 87.6.27 59
به‌کارگيري سيستم چند عاملي توزيع‌شده در بهبود کارائي الگوريتم ژنتيک موازي - دکتر کامران زماني فر محسن مومني 87.10.21 60
رفع ابهام معناي كلمات در حاشيه نويسي خودكار اسناد توسط ادغام روش يادگيري ماشين و روش مبتني بر دانش - دکتر کامران زماني فر بهنام حاجيان 88.2.22 61
بهبود روش هاي دسته بندي در داده کاوي با استفاده از دانش گذشته - دكتر احمد براآني مهدي مراديان 88.3.25 62

 

رشته مهندسي کامپيوتر

گرايش معماري سيستمها

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

استفاده از منطق فازي در اندازه‌گيري پارامترهاي ترافيكي كاربر جهت مديريت ترافيك در شبكه IP

دکتر محمدحسين يغمايي

دکتر ناصر موحدي نيا

عباسعلي رضايي

80.5.20

1

بررسي فشرده‎سازي فراكتالي تصاوير و ارائة راه حلي جهت كاهش زمان فشرده‎سازي آن

دکتر عباس وفايي

دکتر محمدحسين قوام نيا

وحيد ستاري ناييني

80.7.21

2

واضح سازي گفتار به روش پردازش فضاي برداري حاصل از سيگنال بر اساس مقادير تكين

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

دکتر عباس وفايي

محمد علائي

80.12.21

3

بررسي و طراحي شبكه مديريت ارتباطات‌ راه‌ دور(TMN)

-

دکتر ناصر موحدي نيا دکتر محمدعلي نعمت بخش

علي علي نژاد

81.6.26

4

بررسي و پياده سازي تعدادي از سيستم هاي تعيين يا تأييد هوّيت بر اساس ارائه هاي مختلف اثرانگشت

دکتر عباس وفايي

دکتر محمدحسين قوام نيا دکتر ناصر قاسم آقائي

حسن ذبيحي

81.7.3

5

طراحي يك كنترلر PCI از نوع مقصد و شبيه سازي آن

-

دکتر عباس وفايي

عبدالمجيد منصوريان فر

81.7.10

6

طراحي و پياده سازي سخت افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده بوسيلة آن

-

دکتر ناصر موحدي نيا

سياوش زندمقدم

81.9.23

7

بكارگيري متد كدگذاري (SPIHT) با استفاده از موجكهاي مناسب براي فشرده سازي تصاوير اولتراساند و آنژيو

دکتر عباس وفايي

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

عليرضا شيخ صراف

81.10.28

8

روش سينک-کانولوشن جهت فشرده سازي و رمز نگاري تصاوير

-

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

محمد اقبال خوانچه سپهرالدين

81.11.27

9

ارائه روشي مبتني بر تصاوير بيتي جهت تثبيت تصاوير ديجيتال

-

دکتر احمدرضا نقش نيلچي دکتر محمدحسين قوام نيا

محمدحسين شکور

82.3.17

10

ارايه يک طراحي براي مبدل USB به RS485 و مدل سازي آن به زبان VHDL

-

 دکتر ناصر موحدي نيا دکتر عباس وفايي

مجيد جعفري نژاد

82.4.30

11

بررسي آرايه هاي تپشي و طراحي و پياده سازي يک مدار ضرب‌كننده سريال تپشي توسط VHDL

-

دکتر عباس وفايي

فهيمه يزدان پناه احمدآبادي

82.5.26

12

طراحي آرايه اي با قابليت بازپيكربندي پويا براي كاربردهاي داراي محاسبات سنگين و موازي

-

 دکتر عباس وفايي دکتر ناصر موحدي نيا

حسين محمدي نژاد

82.6.24

13

طراحي يك روش جديد كلاسبندي بسته‌هاي اينترنتي

دکتر مجتبي روحاني

دکتر ناصر نعمت بخش

محمدجواد سليمان پور

82.6.25

14

ارائه روشي جهت تحليل بسته هاي پروتکل BlueTooth بصورت بر خط

دکتر ناصر موحدي نيا

دکتر احمد براآني

عباس توفيقي

82.8.5

15

تجزيه و تحليل شبکه هاي اطلاعاتي صنعتي و طراحي کنترلر CAN با زبان VHDL

-

 دکتر عباس وفايي دکتر ناصر موحدي نيا

محمد اميري

82.9.12

16

ارزيابي کارايي تست ضد تصادفي در تشخيص اشکالات سيستمهاي خود آزمايشي داخلي

-

دکتر ناصر موحدي نيا دکتر ناصر نعمت بخش

فرهاد بافکار

83.4.2

17

استخراج ويژگيهاي گفتار با استفاده از تبديل موجک

دکتر ساسان سپنتا

دکتر ناصر موحدي نيا دکتر عباس وفايي

مهديه قزويني

83.4.7

18

کاهش سربار پيكربندي در سيستمهاي با قابليت پيكربندي مجدد در زمان اجرا با استفاده از الگوريتم فشرده‌سازي LZFTI

دکتر مهدي دهقان

دکتر عباس وفايي دکتر کامران زماني فر

محمود فضل علي

83.4.22

19

بررسي امنيت شيوه هاي پنهان نگاري اطلاعات در تصوير وارائه يک شيوه مناسب

دکتر سيد محمود مدرس هاشمي

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

اعظم نادعليان مارناني

83.4.28

20

يادگيري رفتاري در محيط رباتهاي فوتباليست

-

دکتر کامران زماني فر دکتر عباس وفايي

محمدرضا مهدي پور

83.4.28

21

ارائه روشي مناسب جهت تامين امنيت صحبت تحت پروتکل IP - دکتر ناصر موحدي نيا دکتر احمد براآني شهرام استکي 83.6.29

22

ارائه روشي براي پيدا کردن کوتاهترين مسير با استفاده از عملگرهاي ژنتيک - دکتر کامران زماني فر رضا وثوقي 83.11.13 23
بررسي و پياده سازي نگاشت سينك در استاندارد MPEG - دکتر احمدرضا نقش نيلچي سهراب اسدزاده اولقي 84.3.3 24
پيش بيني بهينه مسير در پاسکاري روباتهاي فوتباليست با استفاده از روشهاي هوشمند - دکتر ناصر موحدي نيا دکتر کمال جمشيدي جواد راستي 85.6.28 25
طراحي يک معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا براساس تبديل موجک نسل دوم با استفاده از VHDL - دکتر عباس وفايي آمنه اکبري 85.11.17 26
تحليل وکلاسه بندي تصاوير بافتي با استفاده از تبديلات مهندسي پيشرفته دكتر اميرحسن منجمي دکتر عباس وفايي محمدجواد نصيري 85.11.29 27
طراحي سيستم طيف نمائي امپدانس الكتروشيميائي برمبناي تبديل فوريه با استفاده از تبديلات زمان- فرکانس وشبکه هاي عصبي مصنوعي دکتر ناصر موحدي نيا دکتر کمال جمشيدي انغام حسيني 85.12.28 28
بهبود کارايي روشهاي رديابي براساس مدلهاي کانتور فعال در محيط هاي بافتي دکتر پيمان معلم دکتر احمدرضا نقش نيلچي علي رضا ورد 86.5.14 29
تأمين کيفيت سرويس براي زير سيستم چند رسانه­اي اينترنت روي شبکه محلي بي­سيم - دکتر ناصر موحدي نيا مرضيه ورپشتي 87.1.28 30
طراحي مدارهاي جمع­کننده و ضرب­کننده 8 بيتي برگشت­پذير - دکتر عباس وفايي فاطمه نادرپور 87.7.7 31
طراحي زيرساخت اتاماتاي سلولي كوانتمي و بررسي عملكرد آن - دکتر عباس وفايي حميدرضا محقق 87.7.17 32
تقطيع تصاوير بافتي با هدف تشخيص عيوب - دكتر اميرحسن منجمي سيد جليل الدين آل معصوم 87.7.28 33
ارائه يک روش مقاوم واترمارکينگ تصاوير ديجيتال بر مبناي تبديل Wavelet و شبکه عصبي - دکتر احمدرضا نقش نيلچي ايوب طاهري 87.7.28 34
بررسي روشهاي هوشمند و ارائه يك الگوريتم جديد در طراحي جدول‌هاي زماني دكتر اميرحسن منجمي دكتر ناصر نعمت بخش مريم معصومي 87.7.30 35
بررسي پياده سازي IMS در شبکه هاي IPv6 سيار - دکتر ناصر موحدي نيا رضا فرح بخش 87.10.7 36
طراحي صافي بازسازي کننده در استاندارد فشرده سازي ويدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پيکره بندي - دکتر عباس وفايي دکتر ناصر موحدي نيا محمد ترابي 87.10.24 37
طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير در سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده - دكتر محمدرضا خيام باشي نگار مشرف قهفرخي 87.11.30 38
طراحي يك پردازنده‌ي نمونه با استفاده از تكنولوژي QCA - دکتر عباس وفايي الهام تبريزي زاده 87.11.30 39
الگوريتم مسير يابي جهت کاهش مصرف انرژي و تاخير در شبکه هاي حسگر بي سيم - دكتر كمال جمشيدي عباس دهقاني 87.12.11 40
طراحي يک سيستم حافظه نهان با مصرف انرژي بهينه با استفاده از تکنيک هاي ويژه سخت افزاري و نرم افزاري - دکتر عباس وفايي نويد خيبر 88.3.3 41

 

رشته مهندسي کامپيوتر

گرايش هوش مصنوعي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي کارآيي روش سينک –کانولوشن در واترمارکينگ ديجيتالي

-

دکتر احمدرضا نقش نيلچي

کمال ميرزايي بدرآبادي

83.11.18

1

آموزش يک رفتار به عامل‌هاي فوتباليست شبيه‌سازي شده با استفاده از نرو-فازي

-

دکتر ناصر قاسم آقائي

اعظم ربيعي دولت آبادي

83.11.20

2

استفاده از عاملها در سيستم مديريت گردش كار سازمانهاي توزيع شده -

دکتر ناصر قاسم آقائي

سعيد افشاري 84.7.12 3
تعيين شدت بيماريهاي بافت بينابيني ريه با استفاده از تصاوير HRCT دکتر حميد ابريشمي مقدم دکتر معصومه گيتي دکتر احمد براآني راحيل گرناوي 84.9.6 4
كنترل ترافيك تقاطع با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي - دکتر ناصر موحدي نيا دکتر کمال جمشيدي مرجان کائدي 84.11.29 5
تشخيص چهره در تصاوير با استفاده از مقادير ويژه - دکتر عباس وفايي روح اله حيدري 85.1.26 6
طراحي چارچوبي براي محاسبه کيفيت داده ها با کمک داده کاوي و سيستم هاي فازي - دکتر احمد براآني سعيد فرضي 85.4.4 7
بهبود کيفيت سرويس در شبکه هاي بي سيم MPLS به کمک روشهاي هوشمند - دکتر ناصر موحدي نيا بهروز شاهقلي قهفرخي 85.6.7 8
بهبود شيوه استخراج ويژگي تشخيص حرکت در چهره در حل مسئله تعيين اتوماتيك حالات چهره - دکتر احمدرضا نقش نيلچي محمد روشن ضمير 85.6.20 9
کاربرد روشهاي اکتشافي مبتني بر تحليل بافت در گروهبندي کيفي محصولات فولادي دکتر اميرحسن منجمي دکتر کمال جمشيدي حسام حسن پور 85.7.2 10
مخفي سازي اطلاعات در تصوير با استفاده از روش سينک-کانولوشن - دکتر احمدرضا نقش نيلچي لطيفه پورمحمدباقراصفهاني 85.7.19 11
ارائه روشي براي استخراج قوانين وابستگي عمومي از داده هاي جدول‌گرا - دکتر احمد براآني سيامند ايوبي 86.2.29 12
تبديل تصاوير دو بُعدي رنگي به سه بُعدي با تكنيك استريو و برنامه­نويسي پويا دكتر پيمان معلم دكتر اميرحسن منجمي هاجر صادقي 86.12.8 13
مدلسازي فرايندهاي بيولوژيکي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي هولوني - دکتر ناصر قاسم آقائي سيما شفاعي 86.12.21 14
ارائه روشي مبتني بر هوش ازدحامي براي انتخاب ويژگي - دکتر ناصر قاسم آقائي مهدي حسين زاده اقدم 87.6.26 15
وارسي ويژگي‌هاي حياتي در سيستم‌هاي بازنويسي عبارات - دكتر بهروز ترك لاداني موسي موسي زاده 87.6.27 16
طراحي و پياده­سازي مدلي مبتني بر احساس و شخصيت در يادگيري مجازي - دکتر ناصر قاسم آقائي سميه فتاحي 87.6.30 17
طراحي و پياده­سازي مدل فرهنگ براي عامل هاي هوشمند - دکتر ناصر قاسم آقائي دکتر محمدعلي نعمت بخش زينب مازادي 87.7.21 18
طراحي پويانمايي چهره بر اساس گفتار فارسي دكتر محسن عشوريان دكتر اميرحسن منجمي شيرين موسوي 87.7.24 19
پيش بيني ساختار و عملکرد توالي­هاي زيستي با استفاده از داده­کاوي - دکتر ناصر قاسم آقائي محمداحسان بصيري 87.7.30 20
اشتراك دانش در سيستم‌هاي چند عاملي هوشمند با استفاده از سرويس‌دهنده آنتولوژي پويا - دکتر ناصر قاسم آقائي محمد حكمت نژاد 87.10.3 21
مسيريابي هوشمند آگاه از توان در شبکه هاي حسگر بيسيم به کمک روشهاي هوش ازدحامي و شبکه هاي عصبي - دکتر ناصر قاسم آقائي دكتر ناصر موحدي نيا حامد شهبازي 87.10.28 22
رنگي سازي خودکار فيلم هاي سياه و سفيد با استفاده از ويژگي هاي بافتي و شبکه هاي عصبي مصنوعي - دكتر سيد اميرحسن منجمي مينا كليني 87.11.26 23
زمانبندي کارها و تخصيص منابع در مشبکهاي محاسباتي - دكتر بهروز ترك لاداني دکتر کامران زماني فر حسام ايزكيان 87.12.12 24
دسته‌بندي اختلالات قلبي بر اساس الگوريتم MUSIC، متد EV، توصيف‌گرهاي شکل‌شناسي سيگنال و شبکه عصبي - دکتر احمدرضا نقش نيلچي عبدالرحيم كدخدامحمدي 87.12.12 25
زيبايي سنجي صفحات وب به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي - دكتر سيد اميرحسن منجمي مريم ميردهقان تفتي 87.12.12 26

 

رشته مهندسي شيمي

گرايش بيوتکنولوژي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

حذف زيستي واناديوم از واناديوم اکسايد اکتا اتيل پورفيرين به عنوان مدلي از پورفيرين هاي فلزي موجود در نفت خام دکتر روحا کسري کرمانشاهي دکتر حسين صالحي زاده دکتر محمدصادق حاتمي پور مرضيه موسوي 85.8.6 1
حذف بيولوژيک آلودگي هاي نفتي از خاک - دکتر سيد فواد آقاميري دکتر گيتي امتيازي کسري کبيري 86.5.9 2
سنتز و شناسايي ماده نانوحفره 41-MCM و استفاده از آن در تثبيت آنزيم‌ها - دکتر فخري سيدين آزاد دکتر ايران عالم زاده سعيد سمپوري 86.7.28 3
بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري کوپليمر پيوندي آکريلونيتريل بر روي نشاسته - دکتر اميرحسين نوارچيان دکتر روحا کسري کرمانشاهي امير شرفي 86.7.28 4
حذف بيولوژيک DSO از خاک هاي آلوده مهندس مسعود بهشتي دکتر محمدصادق حاتمي پور دکتر گيتي امتيازي حامد اسماعيلي طاهري 86.7.30 5
استفاده از باکتري‌ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واکسي در ترکيبات نفتي همراه واکس زياد دکتر مسعود بهشتي دکتر عليرضا سليماني نظر دکتر روحا کسري سيد نواب صالحي 86.9.28 6
امولسيون زدايي زيستي سيستم دو فازي آب-نفت توسط ميکروارگانيسم ها - دکتر حسين صالحي زاده آيدا رنجبر مولع 86.10.1 7
مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنک کننده‌صنعت نفت دکتر مسعود بهشتي دکتر حسين صالحي زاده ليلا بايندري 86.11.14 8

 

رشته مهندسي شيمي

گرايش مخازن هيدروکربوري

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

توليد و ارزيابي يک سورفکتانت زيستي جديد جهت ازدياد برداشت ميکروبي از نفت - دکتر حسين صالحي زاده صالح محمدي زاد قرطاول 86.7.28 1
بررسي عوامل موثر بر عملکرد مواد فعال سطحي (سورفكتانت) در ازدياد برداشت نفت دکتر سيد شهاب الدين آيت اللهي دکتر فخري سيدين آزاد الياس گلابي 86.12.15 2
تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت - دکتر سيد فواد آقاميري سيد حامد صدرائي 87.6.26 3
پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اکسيد کربن يا نيتروژن در فرآيند فرازآوري با گاز دکتر سيد شهاب الدين آيت اللهي دکتر محمدصادق حاتمي پور دکتر سيد فواد آقاميري هادي قزل 87.7.24 4
مدل‌سازي‌ رسوب آسفالتين در مخازن نفت - دکتر عليرضا سليماني نظر اشكان ذوالنوري 87.7.24 5
بهبود خواص رئولوژيکي گلهاي حفاري با استفاده از کوپليمر پيوندي نشاسته-آکريل آميد دکتر عليرضا سليماني نظر دکتر اميرحسين نوارچيان سيد نيما صدرائي 87.7.28 6

 

رشته مهندسي شيمي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تاثير عوامل فرآيندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون امولسيوني وينيل کلرايد در واكنشگاه ناپيوسته دکتر مهدي قافله باشي دکتر اميرحسين نوارچيان مهدي پور مهر 86.11.24 1
به كار گيري تكنيك بيلان جمعيت در به دست آوردن توزيع اندازه خوشه‌هاي آسفالتين - دکتر عليرضا سليماني نظر حسن رحيمي 86.12.22 2
بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي سه‌تايي با همبستگي شيميايي - دکتر سيد فواد آقاميري زهرا نيك مند 87.6.17 3
مدلسازي رياضي، شبيه‌سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين‌ها در يك برج جذب آكنده - دكتر امير رحيمي دكتر تورج توكلي امين اله سعادت 87.7.27 4
سنتز زئوليت هاي نانو حفره A، X و Y به منظور حذف ترکيبات گوگردي از برش‌هاي نفتي دکتر سيد فواد آقاميري دکتر فخري سيدين آزاد اميرحسين قندي 87.7.28 5
بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوطهاي دوتايي واثر متقابل رنگزاها در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته نانو فوتو کاتاليستي UV/nano-TiO2/H2O2 - دکتر سيد فواد آقاميري دكتر خشايار بديعي فاطمه آزمند 87.9.2 6
مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي عمليات نم‌زدايي هوا توسط تري‌اتيلن‌گلايکول (TEG) در يک برج آکنده - دكتر امير رحيمي داوود باباخاني 87.12.4 7
تهيه و بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو کامپوزيت‌هاي نشاسته- خاک رس جهت کاربرد در صنايع بسته بندي دكتر فرهاد صادقي دکتر اميرحسين نوارچيان كاظم مجدزاده اردكاني 87.12.5 8
مدلسازي رياضي ، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل فرم آميد (DMF) و اکريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران مهندس فرشيد فرزانه دكتر امير رحيمي دکتر فخري سيدين آزاد پژمان روحي 87.12.5 9
مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راکتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري - دكتر امير رحيمي دكتر محمدرضا احساني اميرحسين هرندي زاده 87.12.5 10
سولفورزدايي از بنزين توسط زئوليت نانوحفره Y سنتز شده - دکتر فخري سيدين آزاد مجيد داستانيان 87.12.10 11
مدل سازي رياضي و شبيه ‌سازي فرآيند كك‌زدايي کاتاليست در راکتورهاي واحد هيدروکراکر پالايشگاه بندرعباس و تهيه نرم‌ افزار كاربردي آن دكتر امير رحيمي دكتر محمدصادق حاتمي پور افشين بهروزي 87.12.10 12
مدلسازي و شبيه‌سازي راكتور بستر متحرك توليد تترافلوئوريد اورانيوم - دكتر امير رحيمي آرزو نيك سير 87.12.10 13
توليد نانوکامپوزيت پلي (متيل‌متاکريلات/ خاک‌رس) به روش پليمريزاسيون RAFT (پليمريزاسيون انتقال زنجير برگشت‌پذير افزايشي- تجزيه‌اي) دكتر محمدباقر تيموري دکتر اميرحسين نوارچيان شراره صادقي اردكاني 87.12.13 14
تعيين آزمايشگاهي منحني تعادل فازي سيستم فورفورال، آروماتيک و روغن روان کننده در دماهاي مختلف دكتر سيد فوآد آقاميري دكتر تورج توكلي دكتر محمدصادق حاتمي پور علي منتهايي 87.12.14 15
ايجاد پوشش­هاي آندي با اکسيدهاي روتنيوم, ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملکرد آن­ها دكتر محمدكاظم اميني دكتر محمدصادق حاتمي پور كيانوش عبداله زاده 87.12.18 16
بررسي آزمايشگاهي تاثير عوامل عملياتي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو‌كامپوزيت پلي (وينيل الكل)- خاك رس (PVA/Clay) دكتر فرهاد صادقي دکتر اميرحسين نوارچيان سعيد موسي زاده 87.12.19 17
بررسي تأثير عوامل فرآيندي بر روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت­هاي پلي­يورتان-خاك­رس دكتر فرهاد صادقي دکتر اميرحسين نوارچيان مهرناز جولازاده 87.12.19 18
جايگزيني حلال­هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيک­ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه­سازي براي حلال جديد - دكتر تورج توكلي دكتر محمدصادق حاتمي پور سيد موسي فخرحسيني 87.12.20 19
مدل­سازي برج RDC استخراج مايع – مايع در فرآيند توليد روغن روان­کننده با استفاده از حلال فورفورال - دكتر تورج توكلي دكتر محمدصادق حاتمي پور اميرحسين مهره كش 88.1.19 20
شبيه سازي مونت کارلو در فرآيند تشکيل خوشه هاي آسفالتيني - دكتر عليرضا سليماني نظر مرجان فرجي 88.2.23 21
بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي آبي به وسيله شبيه‌سازي مولكولي مونت‌كارلو دكتر حسن سبزيان دكتر سيد فوآد آقاميري دکتر فخري سيدين آزاد ميترا حاجي پور 88.3.19 22
مدل­سازي تشکيل هيدرات گازي در سيستم­هاي شامل ترکيب بهبود دهنده ساختمان هيدرات - دكتر عليرضا سليماني نظر اعظم صادقي بالاجورشري 88.3.19 23
بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضورکربنات سديم بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن کربناته آغاجاري - دکتر فخري سيدين آزاد دكتر سيد شهاب الدين آيت اللهي كاظم مكفا 88.5.10 24

 

رشته مهندسي برق

گرايش قدرت

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استادراهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مدل سازي کوره قوس الکتريکي و جبران فليکر ولتاژ ناشي از آن با استفاده از جبران ساز استاتيکي توان راکتيو دکتر رحمت اله هوشمند دکتر آرش کيومرثي دکتر محمد عطايي آرش دهستاني کلاگر 86.11.- 1
كاهش تاثير كمبود ولتاژ در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از جبرانگر D-Statcom دکتر بهزاد ميرزائيان دکتر رحمت اله هوشمند مصطفي عظيمي دهاقاني 86.12.21 2
بهبود طراحي کنترل کننده سرعت موتور القايي به روش کنترل برداري غيرمستقيم با استفاده از تخمين همزمان سرعت و پارامترهاي موتور دكتر كارولوكس دکتر بهزاد ميرزائيان معين پرستگاري 87.6.27 3
مدلسازي و تحليل هارمونيکي شبکه الکتريکي واحد قلع­اندود صنايع فولادسازي دکتر آرش کيومرثي دکتر رحمت اله هوشمند سعيد نوحي 87.6.30 4
پايدارسازي و كنترل سيستم گيمبال دو درجه آزادي - دکتر محمد عطايي دكتر پيمان معلم عبدالرحيم محصوري 87.6.31 5
مكانيابي بهينه نصب تجهيزات اندازه‌گيري در تخمين استاتيكي حالت هارمونيكي در شبكه‌هاي قدرت با استفاده از الگوريتم ژنتيك دکتر آرش کيومرثي دکتر بهزاد ميرزائيان فريبرز حقيقت دار فشاركي 87.7.17 6
پايداري سيستم­هاي قدرت با استفاده از طراحي همزمان و هماهنگ پارامترهاي PSS و ادوات FACTS - دكتر امين خدابخشيان دکتر رحمت اله هوشمند رضا شريفيان دستجردي 87.7.24 7
طراحي پايدارساز سيستم قدرت براي توربين­هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي القايي دو تغذيه به روش کلاسيک و الگوريتم ژنتيک دکتر آرش کيومرثي دکتر رحمت اله هوشمند دكتر امين خدابخشيان غلامرضا صياد 87.7.24 8
کنترل سرعت بدون حسگر موتور سوئيچ رلوکتانس با استفاده از کنترل کننده هوشمند مبتني بر يادگيري عاطفي دكتر كارولوكس دکتر بهزاد ميرزائيان امير پارساپور 87.7.27 9