تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سياوش زندمقدم

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 23/9/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي و پياده سازي سخت افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده بوسيلة آن

چکيده

امروزه به دلايل مختلف كه از مهمترين آنها مقرون به صرفه تر بودن تلفن IP نسبت به تلفن سنتي است، نظر موافق بسياري از كارشناسان, سرمايه گذاران و كاربران، به انتقال بلادرنگ صوت از طريق شبكه هاي TCP/IP جلب شده است. به همين سبب پيش بيني مي شودكه تا سال 2005, 33% ازترافيك شبكة تلفن سنتي به شبكه هاي تلفن IP منتقل شود.

در حال حاضر دو پروتكل SIP و H.323 براي مديريت ارتباطات بلادرنگ چند رسانه اي, از طريق شبكه هاي داده, با هم در حال رقابت مي باشند.

در بخش اول از اين پژوهش، سخت افزار يك تلفن IP طراحي و پياده سازي شده است. اين تلفن بگونه اي طراحي شده است كه با استفاده از نرم افزار پياده سازي شده در پژوهش مشترك مرجع[1] و بر اساس پروتكل مديريت استاندارد SIP، قادر به برقراري ارتباط باشد. تلفن IP كه در ظاهر كاملاً شبيه يك تلفن عادي است، با داشتن آدرس IP قادر خواهد بود به عنوان گره اي از شبكه TCP/IP قرار گيرد. اين تلفن كه در نمونه برداري و بازسازي صدا از استاندارد PCM تبعيت مي كند, كاملاً مستقل از PC طراحي شده و تنها با اتصال به شبكه قابل استفاده خواهد بود.

در بخش دوم از اين پژوهش، يك كارگزار SIP پياده سازي گرديده است. در اين بخش با استفاده از بستر سخت افزاري و نرم افزارهاي ايجاد شده، كيفيت ارتباط تلفني ايجاد شده از نظر تاخير، تغييرات تاخير و گم شدن بسته ها مورد ارزيابي قرار گرفته است.