تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد اقبال خوانچه سپهرالدين

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

تاريخ دفاع : 27/11/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

روش سينک-کانولوشن جهت فشرده سازي و رمز نگاري تصاوير

چکيده

در اين پايان نامه الگوريتم جديدي بر اساس متد عددي سينک-کانولوشن جهت فشرده سازي و رمز نگاري توأمان تصاوير ارائه شده است. اين الگوريتم داراي دو بخش فشرده سازي و رمز نگاري بطور مجزا مي باشد که هر بخش مي تواند بطور دلخواه فشرده سازي و رمز نگاري را به تفکيک اجرا نمايد. بخش فشرده سازي براساس توابع سينک و درون يابي سينک انجام مي گيرد و بخش رمز نگاري مبتني بر متد سينک-کانولوشن مي باشد. نتايج حاصل نشان مي دهد که در مواردي که نياز به نسبت فشرده سازي با نرخ بالا مي باشد ، فشرده سازي سينک بهتر از روشهاي موجود ديگر عمل مي نمايد ، اگر چه براي نسبت فشرده سازي با نرخ هاي پايين تر روشهاي مناسبتر ديگري وجود دارند. بخش رمز نگاري به شيوه ارائه شده در اين الگوريتم منحصر بفرد بوده و ديگر روشهاي فشرده سازي موجود داراي چنين قابليتي نيستند و در نتيجه الگوريتم ارائه شده ، اولين متدي است که قابليت فشرده سازي و رمز نگاري تصاوير را بطور توأمان ارائه مي دهد. لذا در بسياري از کاربردهايي که لازم است تصاوير حساس و نيازمند به امنيت بالا تبادل گردند ، اين الگوريتم مي تواند بسيار مؤثر عمل نمايد. همچنين مي توان از بخش رمز نگاري الگوريتم بطور مستقل و بدون اينکه تصاوير را فشرده سازي نماييم ، استفاده نمود.