تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/7/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر عباس وفايي

نام و نام خانوادگي : حسن ذبيحي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدحسين قوام نيا-دکتر ناصر قاسم آقائي

بررسي و پياده سازي تعدادي از سيستم هاي تعيين يا تأييد هوّيت بر اساس ارائه هاي مختلف اثرانگشت

چکيده

در اين مقاله ،تعدادي از سيستم هاي تعيين هويت بر اساس اثر انگشت پياده سازي شده اند. سيستم هاي پياده سازي شده كه بر اساس ارايه هاي مختلف اثر انگشت مي باشند،يك نوع ويژگي خاص را ازاثر -انگشت استخراج كرده و از اين ويژگي در عمل تطبيق دو اثر انگشت بهره مي برند. در سيستم مبتني بر ريزه ،از يكسري ويژگي به نام ريزه،در عمل تطبيق استفاده مي شود. در سيستم مبتني بر بردار ويژگي به موقعيت مكاني ريزه ها توجهي نمي‌شود بلكه ساختار اطراف ريزه و يا به عبارت ديگر نوع ريزه‌هايي كه در همسايگي يك ريزه قرار دارند ، به صورت بردار ويژگي ذخيره مي شود.سپس اين بردارهاي ويژگي با هم منطبق مي‌شوند. در سيستم مبتني برلبه ها ، اثر انگشت به صورت يك گراف كه گره هاي آن همان لبه هاي اثر انگشت هستند نمايش داده مي شود.يال‌هاي اين گراف اطلاعات همسايگي مربوط به لبه ها مي‌باشند. سپس يك الگوريتم مناسب براي تطبيق گرافها معرفي مي‌گردد.

در سيستم مبتني بر سطح خاكستري از يك بانك فيلتر جهت استخراج جزئيات محلي و عمومي استفاده مي شود و سپس اين جزئيات بصورت يك كد فشرده با طول ثابت ذخيره مي‌شوند.در فاز تطبيق فاصله اقليدوسي ،كدها با هم محاسبه شده و مطابقت داشتن آنها با هم بررسي مي‌شود بنابراين، اين روش بسيارسريع مي‌باشد .در پايان بر اساس ملاك هاي دقت،سرعت،‌ميزان حساسيت سيستم بر كيفيت اثر انگشت وميزان فضاي مورد نياز توسط نوع ارايه اثر انگشت، سيستم بهينه استخراج مي شود.