تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسينعلي بهراميان

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا-دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 23/9/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده سازي نرم افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده بوسيلة آن

چکيده

ارسال صدا بر روي شبكة اينترنت، يكي از موضوعات مورد توجه در سال‌هاي اخير مي‌باشد. تلفن اينترنتي به عنوان مهمترين دست آورد اين شيوة ارسال صدا، داراي مزاياي بيشتري نسبت به روش‌هاي سنتي بوده كه ازجملة اين مزايا مي‌توان به كمتر بودن هزينه‌ها و سرويس‌هاي مجتمع صدا و داده اشاره نمود.

در دنياي تلفن اينترنتي رقابت اصلي بين دو پروتكل SIP و H.323 مي‌باشد. اولين پروتكل توسط IETF و دومي توسط ITU استاندارد شده است. اين رقابت باعث رشد سريع استفاده از تلفن اينترنتي گرديده، بطوري‌كه در آينده بازار تلفن سنتي را تا حد زيادي تحت تأثير قرار خواهد داد.

در اين پايان نامه به همراه پژوهش مشترك [1]، ابتدا به طراحي و نحوة ساخت يك تلفن اينترنتي مستقل از كامپيوتر پرداخته شده است. در اين بخش، نرم افزارهاي مورد نياز تلفن اينترنتي پياده‌سازي گرديده‌اند. اين نرم افزارها به چهار دستة اصلي شامل برنامه هاي: مديريت سخت افزار، مديريت تماس مطابق با استاندارد SIP، مديريت ارتباط بين شبكه‌اي TCP/IP و كارگزارهاي SIP تقسيم مي‌شوند. در بخش دوم پايان نامه، با استفاده از تلفن اينترنتي ايجاد شده و قراردادن آن در يك شبكة محلي، كيفيت ارتباط تلفني ايجاد شده تحت پروتكل SIP در شرايط مختلف از نظر تأخير، تغييرات تأخير و گم شدن نمونه‌هاي صدا مورد ارزيابي قرار گرفته است.