تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/10/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر عباس وفايي

نام و نام خانوادگي : عليرضا شيخ صراف

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

بكارگيري متد كدگذاري (SPIHT) با استفاده از موجكهاي مناسب براي فشرده سازي تصاوير اولتراساند و آنژيو

چکيده

با توجه به گستردگي كاربرد تصاوير اولتراساند و آنژيو در بخشهاي مختلف پزشكي در اين پايان نامه از روش SPIHT براي فشرده سازي اين نوع تصاوير استفاده شده است . اين روش بر روي ضرائب تبديل موجك تصوير كار ميكند . ابتدا تبديل موجك تصوير در چند سطح گرفته ميشود . سپس، اين الگوريتم با تعريف درخت ضرائب عمل فشرده سازي را انجام ميدهد .قسمتهاي كدگذار و كد بردار در اين الگوريتم روندهاي تقريباُ يكساني را طي ميكنند ولي بخاطر ارسال حاصل مقايسه ها توسط كدگذار براي كدبردار زمان بازسازي تصوير از زمان فشرده سازي آن كمتر ميباشد .اين روش ، الگوريتم ساده و كارآمدي است كه توانايي فشرده سازي تصاوير را با نسبت هاي بالا دارا ميباشد.

بسادگي مي توان اين روش را براي فشرده سازي تصاوير سه بعدي توسعه داد.

پياده سازي اين روش برروي تصاوير اولتراساندوآنژيونشان داده است كه ‎درنسبتهاي مساوي يا بالاتر از 6/1 درصد با توجه به معيار نسبت سيگنال به نويز ويا سقف نسبت سيگنال به نويز از روش مرسوم JPEG بهتر عمل ميكند. بخاطر عدم استفاده از كدگذاريهاي بدون اتلاف دراين روش ميتوان تاثير آنها را در بهبود كارائي اين الگوريتم بررسي نمود. همچنين ، بدليل استفاده ازشيوه قاب بندي تصوير براي افزايش سرعت ميتوان از روشهاي پردازش موازي استفاده نمود .