تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين محمدي نژاد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي-دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 24/6/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي آرايه اي با قابليت بازپيكربندي پويا براي كاربردهاي داراي محاسبات سنگين و موازي

چکيده

در چند سال اخير معماري بازپيكربندي پذير موضوع پژوهشهاي متعددي بوده است. خصوصيت مهم اين نوع معماري توانايي آن در انجام مستقيم محاسبات در سخت افزار مي باشد ضمن اينكه انعطاف پذيري نرم افزار را نيز دربر دارد. در سالهاي اخير تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است، بيانگر مزاياي اين معماري در افزايش كارايي پياده سازي محدوده وسيعي از كاربردها مي باشد.

اين پايان نامه، يك آرايه با معماري بازپيكربندي پذير را معرفي مي كند. اين آرايه متشكل از 64 واحد پردازشي و يك شبكه اتصالات دو بعدي كه ارتباط بين واحدهاي پردازشي را برقرار مي سازد، مي باشد. واحدهاي پردازشي داراي ساختار درشت دانه بوده و براي انجام محاسبات در سطح كلمه مناسب مي باشند. آرايه طراحي شده قابليت پيكربندي پويا و پيكربندي جزيي را دارا مي باشد. ساختار آرايه با جزئيات دقيق و همچنين چگونگي پيكربندي عملياتي و ارتباطي آرايه در فصلهاي اين پايان نامه توضيح داده مي شوند. همچنين نحوه پيكربندي اين آرايه براي پياده سازي چند كاربرد نمونه بطور كامل تشريح ميشود. اين كاربردها كه شامل ضرب ماتريس، فيلتر FIR، تخمين حركت و تبديل DCT مي باشند، همگي داراي محاسبات زياد بوده و از جمله كاربردهاي پراستفاده و مرسوم هستند. بررسي اجراي اين كاربردها بر روي آرايه، نشاندهنده توانايي آرايه در پياده سازي اين قبيل كاربردها با كارايي بالا مي باشد. در انتها، كارهايي كه در ادامه اين تحقيق، قابل انجام هستند بررسي ميشوند.