تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فريانه پورسردار

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 8/6/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده سازي يك مدل مذاكره الكترونيكي چند وجهي و چند ضابطه اي دو جانبه بين عاملهاي خود مختار خريدار و فروشنده

چکيده

امروزه روند كند مذاكره هاي انساني يكي از نقاط ضعف چنين مذاكره هايي مي باشد و نتايج حاصله به دليل موضوعات فرهنگي، شخصيت افراد و غيره، بهينه نمي باشند . با بكارگيري عاملهاي نرم افزاري مي توان مذاكره ها را از جنبه هاي ذكر شده مصون نموده و بصورت خودكار ارائه داد. از مزاياي مذاكره هاي الكترونيكي خودكار مي توان به كاهش زمان مذاكره، امكان شركت مذاكره كننده، بصورت همزمان در چند مذاكره و كاهش هزينه تراكنشها اشاره نمود.

هدف اصلي در اين تحقيق ، طراحي و مهندسي يك مدل مذاكره چند وجهي و چند ضابطه اي دو جانبه براي عاملهاي نرم افزاري خودمختار خريدار و فروشنده مي باشد كه آنها را قادر به داد و ستد كالا مي نمايد. اين عاملها با استفاده از مكانيزمهاي تصميم گيري قادر به مذاكره خودكار هستند و قراردادي كه بين آنها بسته مي شود، شامل چندين متغير است كه بطور همزمان و موازي مورد بحث قرار مي گيرد.

براي انجام اين عمل يك مكانيزم مذاكره شامل پروتكل مذاكره و استراتژيهاي آن بيان شده اند كه به كمك يكديگر اعمال سيستم چند عامله مذكور را هماهنگ مي نمايند. پروتكل مذاكره با استفاده از قوانين تعيين شده براي تعامل، عملي را انتخاب مي كند و مشخص مي نمايد كه چه كسي در چه زماني چه عملي را بايد انجام دهد. اين پروتكل داراي يك روند تكراري ترتيبي مي باشد و پيشنهادها بصورت تكراري بين عاملهاي خريدار و فروشنده تبادل مي شوند. در اين مذاكره خودكار، عاملها مي توانند درباره شرايط مختلف كالا از قبيل قيمت كالا، تاريخ تحويل، ضمانت، شركت سازنده، رنگ، مدل و اندازه كالا بصورت همزمان به مذاكره بپردازند.

ايجاد، ارزيابي و تصميم گيري در مورد پيشنهادها با استفاده از مدلي رياضي طراحي گرديده، در اين مدل علاوه بر ترجيحات خريدار يا فروشنده، شرايط محيطي و رفتار طرف مقابل نيز مد نظر قرار گرفته است. سپس عاملها و پروسه مذاكره آنها پياده سازي شده و عملكرد مدل مورد ارزيابي قرار گرفته است.