تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجيد جعفري نژاد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا-دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 30/4/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

ارايه يک طراحي براي مبدل USB به RS485 و مدل سازي آن به زبان VHDL

چکيده

USB از جمله جديدترين پروتکلهاي ارتباطي موجود براي اتصال دستگاههاي جانبي به کامپيوتر مي باشد. هدف اين تحقيق طراحي دستگاهي است که بتواند از طريق USB يک پورت سريال RS485 ايجاد کند.

قبل از شروع به طراحي, ابتدا مباني مورد نياز در مورد پروتکل USB و استاندارد RS485 مطرح شده و نکات مهم آنها روشن شده اند. در شروع طراحي اين دستگاه, يک بلوک دياگرام کلي از آن ارايه شده تا بلوک هاي تشکيل دهنده آن مشخص شوند. هر يک از اين بلوک ها خود به واحدهاي کوچکتري شکسته شده و سپس با طراحي اين واحدهاي کوچک و کنار هم قرار دادن آنها, کم کم دستگاه مورد نظر شکل گرفته است. دستگاه طراحي شده قادر است داده ها را بين دستگاههاي RS485 و ميزبان USB در هر دو جهت منتقل کند بدون اينکه دستگاههاي RS485 را درگير پروتکل USB و پيچيدگيهاي آن نمايد. فرمت داده هاي منتقل شده روي باس RS485 قابل انتخاب است و نرخ ارسال آن بازه وسيعي, از چند بيت تا چند صد کيلو بيت بر ثانيه را مي- پوشاند. اين دستگاه با زبان VHDL مدل سازي شده و در قالب يک Test-Bench آزمايش شده است.