تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدحسين شکور

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي-دکتر محمدحسين قوام نيا

تاريخ دفاع : 17/3/82

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

ارائه روشي مبتني بر تصاوير بيتي جهت تثبيت تصاوير ديجيتال

چکيده

يك مسأله مهم در اغلب سيستمهاي بينايي، مسأله تثبيت ميدان ديد است. بطوريكه در بعضي از سيستمها مثل سيستمهاي نشانه روي، بدون تثبيت ديد نشانه روي امكان پذير نيست. روشهاي مختلفي براي تثبيت ميدان ديد وجود دارد كه قديمي ترين آن استفاده از جايروسكوپ است كه بصورت مكانيكي يا ليزري اينكار را انجام مي‌دهد. روش ديگر استفاده از منشور مايع است. روش جديدي نيز در سالهاي اخير مطرح شده كه اين روش تثبيت ديد بوسيله پردازش تصوير است. براي چنين كاري نياز به استفاده از زير مجموعه‌ها و روشهاي مختلف پردازش تصوير است. اين زيرمجموعه ها شامل قسمتهاي مختلفي است. كه شامل الگوريتمي بهينه و سريع براي تخمين بردارهاي حركت داخلي ، روشي براي تخمين بردار حركت خارجي ، ‌تمايز حركات خارجي و داخلي ،‌ تمايز حركتهاي خارجي مطلوب و نامطلوب و در نهايت تشخيص حركات ناخواسته خارجي و جبران سازي اين حركات در تصاوير براي حذف لرزشها و حركات نامطلوب است.

روشهاي مختلفي براي تشخيص حركت وجود دارد. اكثر اين روشها، روشهايي مبتني بر تطابق بلاكي است. روشهاي ديگري نيز مبتني بر جستجوي لبه و روشهاي گراديان و … وجود دارد كه همه اين موارد روي تصاوير اوليه انجام ميشود. اما در روشي كه در اين رساله بيان شده، براي بالا بردن سرعت از تصاوير بيتي استفاده شده است. يعني روش پيشنهادي روشي مبتني بر بلاك با استفاده از تصاوير بيتي است. كه بيشتر تكيه بر محاسبه حركات خارجي است نه داخلي. از طرف ديگر اين روش به نوعي از اين هوشمندي برخوردار است كه، برحسب ميزان بزرگي بردارهاي حركت، نوع فريمهاي بيتي مناسب را انتخاب كند. همچنين روشي فازي براي مقابله با خطا و عوامل ناخواسته ارائه شده است‌ و در نهايت روش جبران سازي حركت براي حذف حركتهاي ناخواسته بيان شده است و در نهايت يك سري عمليات براي اعمال روي فريمهاي تثبيت شده، جهت نمايش بهتر آنها ارائه شده است.