تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : شيرين تبعه امامي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري-دکتر حميدرضا عريضي

تعيين و بررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي و پيراموني عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش تعيين ساختار پيش نمونه اي عشق و تعهد در فرهنگ ايراني بوده است. صد دانشجو كه به صورت تصادفي از جامعه دانشجويان دانشگاه اصفهان اننخاب شده بودند، فهرست ويژگي هاي عشق و تعهد را كه توسط محقق ساخته شده بود دريافت كردند.از آنها خواسته شد كه در يك طيف ليكرتي درجه بندي كند هر ويژگي تا چه حد بيانگر مفهوم عشق يا تعهد مي باشد. نمرات بالاتر ونمرات پايين تر به ترتيب نشان دهنده ويژگيهاي مركزي و پيراموني بودند.در هر دو مفهوم، ويژگي هاي بالاتر از چارك سوم ويژگي هاي مركزي و پائين تر از چارك اول ويژگي هاي پيراموني و بقيه ويژگي هاي حد واسط ناميده شدند. نمرات ميانگين درجه بندي ويژگي هاي مركزي عشق و تعهد، هم چنين نمرات ميانگين درجه بندي ويژگي هاي پيراموني عشق و تعهد در حد بالايي رابطه داشتند (001/0>p). ميانگين درجه بندي زنان و مردان از طريق تحليل و اريانس مقايسه شد.هر چند در مورد ويژگي هاي مركزي عشق و تعهد در بين زنان و مردان تفاوت ديده شد (03/0>p و 004/0>p به ترتيب ) ، ولي در ويژگي هاي پيراموني عشق و تعهد تفاوت معني داري بين دو جنس ديده نشد.نتيجه قابل توجه از اين داده ها اين است كه آزمودنيها برخي ويژگي ها را بيشتر معرف هر مفهوم دانسته و بر آن توافق داشتند. براساس اين فرضيه ها، سازماندهي عشق و تعهد برمبناي پيش نمونه ها اعتبار مي يابد.