تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/7/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : محمد کدخدائي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

بررسي شيوه ها و راهکارهاي بهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانهاي شهر مشهد براساس تئوري سيستمهاي اجتماعي

چكيده

هدف كلي اين پژوهش بررسي شيوه ها وراهكارها ي بهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانهاي شهر مشهد بر اساس تئوري سيستمهاي اجتماعي بود . مدرسه سازماني است كه در تربيت جوانان دخالت و نفوذ چشمگير دارد. هرگونه سهل انگاري در آن تأثيرات نامطلوب و زيان بار زيادي در رشد افراد در كل جامعه دارد. به كارگيري روشهاي ايجاد توسعه وحدت فردي و سازماني در معلمان منجر به ابتكار خلاقيت ، احساس مسئوليت و رضايت در معلمان مي گردد كه اين امر نيز رشد و شكوفايي دانش آموزان و بهبود آموزش را به ارمغان مي آورد. در اين راستا ميزان تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان ، نظارت و ارزشيابي مستمر از كار معلمان، توجه به تخصص معلمان در موقع گزينش و واگذاري نقش به آنها ، واگذاري مسئوليت بيشتر به معلـمان و مشاركت معلمان در تصميــم گيريهاي مديريتي در بهبــود وحدت فــردي و سازماني بررسي شد.

روش تحقيق مورد استفاده ، توصيفي از نوع پيمايش بود و ا ز پرسشنامه محقق ساخته شامل 46 سؤال بسته پاسخ بر اساس مقياس ليكرت و با ضريب اعتبار 96/0 استفاده شد .جامعه آماري شامل كليه دبيران رسمي دبيرستانهاي شهر مشهد در سال تحصيلي 82-81 بود .با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد 190 پرسشنامه بين دبيران توزيع گرديد .براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين ،درصد و انحراف معيار) و آمار استباطي (t تك متغير ،تحليل و اريانس چند متغير ،آزمون كروسكال واليس و فريد من) استفاده شد .نتايج اصلي پژوهش نشان داد كه : آموزش ضمن خدمت ، مشاركت دبيران در تصميم گيريهاي مديريتي توجه به تخصص معلمان در گزينش ، ،نظارت و ارزشيابي مستمر از كار د بيران واگذاري مسئوليت بيشتر به معلمان بيش از سطح متوسط دربهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانها مؤثرند.