تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/11/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : افسانه سعادتمند

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي رابطه بين رفتار رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي اعضاء هيأت علمي در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش, بررسي رابطة بين رفتار رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي اعضاي هيأت علمي در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بود. براي بررسي رفتاررهبري مديران گروههاي آموزشي از مدل مسير-هدف هاوس استفاده شد. فرضية‌ اساسي تحقيق شامل بررسي رابطة بين رفتار رهبري مديران گروههاي آموزشي در ابعاد (موفقيت گرا, هدايتي, حمايتي و مشارکتي) با فرسودگي شغلي اعضاي هيأت علمي بود.

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 140 نفر اعضاي هيأت علمي در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 82-81 بود که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند.ابزار جمع آوري اطلاعات, دو پرسشنامه بود.يکي پرسشنامة محقق ساخته سبک رهبري با 42 سؤال بسته پاسخ و 1 سؤال باز پاسخ و ديگري پرسشنامة استاندارد فرسودگي شغلي از مَسلش با 25 سؤال بسته پاسخ بوده است که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ضريب پايايي پرسشنامة سبک رهبري 87% و ضريب پايايي پرسشنامه فرسودگي شغلي 92% برآورد گرديد. براي تجزيه وتحليل داده ها ازشاخصهاي آماري توصيفي (فراواني,درصد,ميانگين, انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون, آزمون t مستقل,تحليل واريانس,آزمون توکي,تحليل رگرسيون چند متغيره) استفاده شد.

نتايج نشان داد که بين رفتار موفقيت گرا و رفتار هدايتي رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي اعضاي هيأت علمي همبستگي وجود دارد. بين رفتار حمايتي رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي همبستگي وجود ندارد وبين رفتارمشارکتي رهبري مديران گروههاي آموزشي بافرسودگي شغلي همبستگي وجود دارد. همچنين از نظر جنسيت بين نظرات اعضاي هيأت علمي مرد و زن در مورد ابعاد رفتار رهبري تفاوت مشاهده شد. اما از نظر ميزان تحصيلات اعضاي هيأت علمي (کارشناسي ارشد و دکترا) در مورد ابعاد رفتار رهبري تفاوت مشاهده نشد. ديگر اينکه بين نظرات اعضاي هيأت علمي با توجه به سنوات خدمت در مورد ابعاد رفتار رهبري تفاوت مشاهده شد.