تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/10/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : فرحناز ابوالقاسمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

هنجاريابي عاطفه مثبت و منفي و اعتباريابي همزمان آن با مقياس سلامت ذهن و سرزندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

نظريات روانشناسي در مورد سلامت ذهن در تبيين اينكه چگونه عواطف بر رضايت از زندگي و سرزندگي تاثير مي گذارند داراي ابهام مي باشند. همچنين ساختار عاملي عواطف مثبت و منفي در تحقيقات داخلي ايران بررسي نشده است. در اين پژوهش رابطه بين سرزندگي، عواطف مثبت و منفي و رضايت از زندگي بررسي شد.

نمونه پژوهش بطور تصادفي از بين دانشجويان دانشگاه اصفهان انتخاب شدند. داده ها بر روي 240 شركت كننده در تحقيق كه 120 نفر دانشجويان پسر و 120 نفر دانشجويان دختر بودند حاصل شد. هنجارهاي عاطفه مثبت و منفي در زمان حال، گذشته ، آينده و بطور كلي بدست آمد.

دامنه پايايي مقياسها از 49/0 تا 94/0 بود. همه مقياسها داراي توزيع نرمال بودند (بجز مقياس عاطفه مثبت در زمان حال و سلامت عمومي). در اين پژوهش دو بعد مستقل براي عاطفه مثبت و منفي در ساختارهاي عاملي بدست آمد. همبستگي بين عاطفه مثبت و منفي و سرزندگي و همچنين همبستگي بين عاطفه مثبت و منفي و رضايت از زندگي معنادار بود. بنابراين اعتبار همزمان مقياس عاطفه مثبت و منفي مورد تاييد قرار گرفت. بعلاوه نتايج اين پژوهش نشان داد كه گرايشهاي عاطفي از زمان گذشته به حال در بين دانشجويان در بعد عاطفه منفي افزايش داشته است. اين پژوهش گام اوليه در بررسي سلامت ذهن مي باشد، اما مي توان آنرا در توجه به مولفه هاي متفاوت سلامت ذهن برانگيزاننده در نظر گرفت.