تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/7/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر پرويز مولوي

نام و نام خانوادگي : اکبر عطادخت

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

مقايسه ميزان اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس و دارو درماني در درمان بيماران مبتلا به سردردهاي تنشي مزمن اردبيل

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس،در درمان سردردهاي تنشي مزمن و مقايسه آن با دارو درماني بود.بدين منظور،تعداد30 نفر از بيماراني که در طي ماههاي خرداد و تير 1382 با شکايت سردرد به درمانگاه نورولوژي بيمارستان علوي اردبيل و نيز مطبهاي تخصصي روانپزشکي دكتر پرويز مولوي و دكتر عليرضا تمدن ( واقع در شهر اردبيل) مراجعه کرده بودند، به طور تصادفي انتخاب شده و بصورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل گمارده شدند. آزمودني هاي شركت كننده در گروه اول تحت آموزش ايمن سازي در مقابل استرس قرار گرفته و اعضاي گروه دوم تحت دارو درماني قرار گرفتند و بالاخره گروه سوم نيز به عنوان گروه ليست انتظار تلقي شده و هيچ مداخله اي دريافت نکردند.

شاخصهاي سردرد(فراواني،شدت و مدت سردرد) آزمودني هاي اين سه گروه در سه مرحله زماني پيش از درمان، پس از درمان و فالوآپ يک ماهه با استفاده از ابزار روزنگار سردرد مورد ارزيابي واقع شدند.

نتايج بدست آمده از آزمون تحليل واريانس ميانگين هاي سه گروه حاکي از اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس در بهبود شاخص هاي سردرد مبتلايان به سردرد تنشي مزمن بوده ولي مقايسه دو گروه تحت آموزش ايمن سازي و دارو درماني از نظر ميزان شاخص بهبودي نشان داد که بين ميزان اثربخشي دو متغير مستقل(دارودرماني و آموزش ايمن سازي ) بر روي شاخص هاي فراواني و شدت سردرد تفاوت معني داري نبوده ولي بر روي شاخص مربوط به مدت زمان دوام علايم سردرد، متغير دومي موثرتر از اولي بوده است.