تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/7/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا نصراصفهاني

نام و نام خانوادگي : احمد صالحپور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

بررسي عوامل مؤثر در افزايش اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي متوسطه علوم انساني شيراز بر اساس نظرات دبيران و اعضاي گروههاي آموزشي در سال تحصيلي (82-81)

چكيده

هدف كلي اين تحقيق، بررسي عوامل مؤثر براثربخشي گروههاي آموزشي متوسطه نظري در سطح نواحي چهارگانه شيراز بوده است. در اين راستا شش سؤال تحقيق با هدف بررسي تأثير: 1-گزينش صحيح و مناسب هدفهاي تعيين شده؛ 2-گزينش صحيح و هدفمند اعضاء و سرگروهها؛ 3- فراهم بودن امكانات و تسهيلات؛ 4-افزايش مسؤوليتها؛ 5-افزايش اختيارات 6-برقراري روابط انساني مطلوب در افزايش اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي طرح شد. ضمناً تفاوت نظرات نمونه آماري بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي از قبيل: جنسيت، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، عضويت و يا عدم عضويت در گروههاي آموزشي، ميزان عضويت و فعاليت در گروهها و محل خدمت در ارتباط با شش مؤلفه تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.

روش تحقيق در اين پژوهش از جنبه‌اي توصيفي-پيمايشي و از جنبه‌اي كمي و كيفي (درهم تنيده) است. ابزارهاي تحقيق براي گردآوري اطلاعات را دو ابزار پرسشنامه محقق-ساخته با 56 سؤال بسته پاسخ مبتني بر مقياس پنج درجه‌ي ليكرت و يك سؤال بازپاسخ و مصاحبه نيمه سازمان يافته تشكيل داده كه روايي و پايايي آنها از طريق استفاده از نظرات اساتيد محترم راهنما، مشاور، كارشناسان، برخي از افراد صاحبنظر و اهل فن و از طريق روش‌هاي آماري ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي دروني محاسبه و به تأييد رسيد.

جامعه آماري پژوهش حاضر را همه دبيران، اعضاء و سرگروههاي آموزشي دوره متوسطه در رشته هاي علوم انساني و هماهنگ كنندگان گروههاي آموزشي نواحي چهارگانه شيراز و سرگروههاي آموزشي مرتبط و كارشناسان استاني در سال تحصيلي 82-1381 تشكيل داده كه با استفاده از دو روش طبقه اي (لايه اي) متناسب با حجم و روش هدفمند و به تعداد 140 نفر از دبيران، 43 نفر از اعضاء و سرگروههاي نواحي و 20 نفر از سرگروهها، كارشناسان سازمان آموزش و پرورش فارس و هماهنگ كنندگان گروههاي آموزشي نواحي شيراز را انتخاب و از آنان اطلاعات جمع آوري گرديد.

براي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه با نظم دادن به داده‌ها در قالب جداول، در سطح آمار توصيفي از شاخص‌هاي فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون‌هاي تك نمونه اي كالموگراف اسميرنف، t تك متغيره، T براي گروههاي مستقل، تحليل واريانس يك راهه، t2 هتلينگ و براي تجزيه و تحليل داده‌هاي مصاحبه از روش طبقه بندي مقولات، فراواني، درصد و توصيف‌هاي كيفي استفاده شد.

يافته‌هاي پرسشنامه و مصاحبه نشان داد كه پاسخگويان شش مؤلفه اين پژوهش را مؤثر بر افزايش اثربخشي فعاليت‌هاي گروههاي آموزشي مي دانند؛ اما نگرش مصاحبه شوندگان و پاسخ‌دهندگان نسبت به عوامل فوق متفاوت بوده و علي‌رغم هماهنگي در عوامل گزينش صحيح و هدفمند اعضاء و سرگروهها، افزايش اختيارات و مسؤوليتها در ساير مؤلفه ها با هم اختلاف‌نظر دارند. شدت تأثير هر يك از اين عوامل از نظر مصاحبه شوندگان و پاسخ‌دهندگان به سؤالات پرسشنامه يكسان نبوده و ميزان اين تأثير متفاوت بدست آمد به طوري كه از نظر پاسخگويان پرسشنامه به ترتيب، مؤلفه هاي گزينش و هدفگذاري صحيح، گزينش صحيح و هدفمند اعضاء و سرگروهها، برقراري روابط انساني مطلوب، افزايش اختيارات، افزايش مسؤوليتها و فراهم بودن امكانات، تجهيزات و تسهيلات حايز اولويت شده واز نظر مصاحبه شوندگان به ترتيب برقراري روابط انساني مطلوب و هدفمند، فراهم بودن امكانات و تجهيزات، گزينش صحيح و هدفمند اعضاي گروههاي آموزشي، افزايش اختيارات و مسؤوليتها، گزينش و هدفگذاري صحيح به ترتيب حايز اولويت شدند.

در ارتباط با متغيرهاي جمعيت شناختي بين افرادي كه داراي مدرك كارشناسي و آنان كه مدرك كارشناسي ارشد داشته اند افرادي كه داراي سه سال سابقه عضويت بوده‌اند تفاوت معناداري مشاهده شد. فوق ليسانس ها همه مؤلفه هاي تحقيق، به جز افزايش مسؤوليت‌ها را بيش از ليسانس‌ها مؤثر در اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي دانسته اند. همچنين بين نظرات دبيران و اعضاي گروههاي آموزشي اختلاف نظر معناداري مشاهده شده است.