تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : کوروش نامداري

نام و نام خانوادگي : زهره رنجبرکهن

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

بررسي روايي تشخيص آزمون رورشاخ در گروههاي بيماريان افسرده، مضطرب (فراگير)، وسواسي_جبري و گروه عادي

چكيده

هدف از اين پژوهش, بررسي تفاوت بين ميانگين نمرات گروههاي افسرده, مضطرب, وسواسي_جبري و گروه عادي در آزمون رورشاخ, بر اساس نظام نمره گذاري اكسنر بوده است. به اين منظور, از جامعه بيماران سرپايي شهر اصفهان كه به مراكز درماني روانپزشكي و يا مراكز مشاوره مراجعه مي نمودند, 14 نفر براي هر گروه مرضي مورد آزمون قرار گرفتند.گروه عادي پژوهش نيز, از بين كساني كه بر اساس پرسشنامه R–90–Scl بهنجار شناخته شدند, انتخاب و آزمون شدند. سپس, پاسخها بر اساس نظام جامع اكسنر نمره گذاري و نمرات 108 متغير براي هر آزمودني بدست آمد. نتايج تحليل با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري ( همراه با كنترل متغيرهاي سن, معدل, سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي / اجتماعي ), نشان داد كه ميانگين نمرات گروه افسرده در متغيرهاي زير به طور معني داري بيشتر از گروه عادي بوده است (05/0 >p):

An+xy, W/M, W/D/Dd, S-%, X-%, L, MOR, POP, PSV, A, Bt, V, VF, C, ĆF, T, W

و ميانگين نمرات گروه افسرده در متغيرهاي زير, به طور معني داري كمتر از گروه عادي بوده است (05/0>p):

Id , Na , Fi , Fd , Cg, TF, ( 2 ) , C , CF, FM , M , Blend , FQu, FQo , DQ­­+, Dd , D, R

Afr ,3r + (2) / R ,F + % ,X + % ,a/p ,H + A/Hd + Ad ,Blend/R ,EA ,eb ,Zf ,AB ,COP,.

ميانگين نمرات گروه مضطرب در متغيرهاي زير, بطور معني داري بيشتر از گروه عادي بوده است( 05/0>p):

.X-% ,EA ,AG ,POP ,Fi ,Fd ,Bt ,Bl ,Cg ,Hx ,YF ,FY ,CF ,m ,DQV,FQ- ,S ,W, t ,T

وميانگين نمرات گروه مضطرب در متغير هاي زير, به طور معني داري كمتر از گروه عادي بوده است(05/0>p):

.F+%, ,EB ,Z sum ,Ge ,FD ,FQo ,D

ميانگين نمرات گروه وسواسي _ جبري در متغير هاي زير, بطور معني داري بيشتر از گروه عادي بوده است:

Wgtd sum6,Raw sum6,DR ,DV ,ALOG ,Id ,Bt ,Hd ,F,m ,FQ+ ,DQV,DQV/+ ,Dd ,Rt .T ,2AB ( Art + Ay ), Afr, L,

و ميانگين نمرات گروه وسواسي _ جبري در متغير هاي زير, بطور معني داري كمتر از گروه عادي بوده است:

.Blend/ R ,3r + ( 2 )/R ,F+ % ,H+A/ Hd+Ad ,COP,POP ,A ,VF ,Cn