تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/4/83

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : محسن پهلوان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي اثربخشي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي دردرمان اختلال افسرده خويي

چكيده

هدف از اين پژوهش مقايسه اثر بخشي « شناخت درماني بك » و « روان درماني بين فردي » در درمان اختلال افسرده خويي بود. در اين مطالعه از طرح نيمه تجربي استفاده گرديد. آزمودني ها شامل 30 نفر دانشجو بودند كه به طور تصادفي از بين 43 دانشجويي كه به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان مراجعه ودر مصاحبه باليني تشخيص اختلال افسرده خويي گرفته بودند ، انتخاب شدند. شركت كنندگان به طور تصادفي در سه گروه 10 نفره شناخت درماني بك، روان درماني بين فردي وكنترل قرار گرفتند. دوره هاي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي (هركدام به تعداد 8 جلسه) بصورت انفرادي روي دوگروه آزمايشي اجرا گرديد وگروه كنترل هيچ مداخله درماني را دريافت نكردند. درجلسات اول و آخر آزمون افسردگي بك روي همه گروهها انجام شد و داده هاي بدست آمده با تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) مورد ارزيابي قرارگرفت. نتايج تحليل واريانس چند متغيره نشان داد كه ميزان تاثير روان درماني بين فردي دركاهش علايم افسردگي درمقايسه با شناخت درماني بك بيشتر بود (p<0/05). به طور كلي اين پژوهش نشان داد روان درماني بين فردي مي تواند به عنوان روش موثري دردرمان اختلال افسرده خويي بكار رود واثر بخشي آن از شناخت درماني بك در كاهش علايم اختلال افسرده خويي بيشتر است.