تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده-خديجه برومندفر

نام و نام خانوادگي : زهره صادقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاثيرآموزش سبك زندگي سالم برعلائم سندرم پيش ازقاعدگي

چكيده

اين پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم بركاهش علائم سندرم پيش از قاعدگي مي پردازد . جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان دخترخوابگاههاي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 83-82 بودند.

براي انجام اين پژوهش ابتدا به روش انتخاب خوشه اي دوطبقه ازطبقات خوابگاه به طورتصادفي انتخاب شدند وپرسشنامه علائم سندرم پيش ازقاعدگي برروي آنها اجراشد. 50 نفرازدانشجوياني كه نمره بالاترازميانه درآزمون سنجش علائم سندرم پيش ازقاعدگي كسب كردند به صورت تصادفي انتخاب شدند ودردو گروه آزمايش وكنترل قرارگرفتند.

ابزاراندازه گيري دراين تحقيق آزمون سنجش علائم سندرم پيش ازقاعدگي بود كه توسط محقق ساخته شد. روايي محتوايي آن توسط متخصصان تاييد گرديد وپاياي آن به دوروش همساني دروني وبازآزمايي بدست آمد. ضريب پايايي بالا بود.

گروه آزمايش 6 جلسه آموزش سبك زندگي سالم دريافت كرد وگروه كنترل هيچ آموزشي دريافت ننمود . دو هفته پس ازاتمام جلسات، پس آزمون به عمل آمد . نتايج نشان داد كه آموزش سبك زندگي سالم علائم سندرم پيش ازقاعدگي يعني افسردگي ، اضطراب وتحريك پذيري ناشي از آن را كاهش داده است ولي علائم جسماني را كاهش نداده است.