تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/8/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : راضيه ايزدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني در شهر اصفهان

چكيده

بررسي رابطه بين عقب ماندگي ذهني و اختلالات رواني از جمله مسايلي است كه در سالهاي اخير توجه محققين علوم رفتاري بويژه متخصصين «افراد با نيازهاي خاص» را به خود جلب نموده است.

اين پژوهش به منظور بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني در يك نمونه 100 نفري (58 پسر و 42 دختر) از نوجوانان و بزرگسالان عقب مانده ذهني در مراكز توان بخشي حرفه اي شهر اصفهان انجام شد. پرسشنامه «آسيب شناسي رواني در بزرگسالان عقب مانده ذهني» جاني. ل ماتسون كه داراي دو فرم «خودسنجي» و «ارزيابي بوسيله ديگران» و متشكل از يك نمره كل و 8 زير مقياس است، به صورت مصاحبه هاي ساختار يافته با افراد عقب مانده ذهني و مربيان آنان مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از رتبه درصدي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل و اريانس چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني در فرم «خودسنجي» و «ارزيابي بوسيله ديگران» به ترتيب عبارت بود از : اسكيزوفرنيا 4% و 11%، اختلال خلقي 18% و 26%، اختلال رواني ـ جنسي 2% و 3%، اختلال انطباق 14% و 33%، اضطراب 19% و 29%، اختلال شبه جسمي 14% و 11%، اختلال شخصيت 11% و 23% و سازگاري نامناسب 6% و 19% . يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه در زير مقياس‌هاي اسكيزوفرنيا (05/0>P) ، اختلال خلقي (01/0>P) اختلال رواني ـ جنسي (05/0>P)، سازگاري نامناسب (05/0>P) و نمره كل (01/0>P) ميانگين دختران بالاتر از پسران بود و فرم «ارزيابي بوسيله ديگران» نيز ميزان شيوع بالاتري را نسبت به فرم «خودسنجي» نشان داد. همچنين نتايج حاكي از يك رابطه مثبت و معنادار بين هوشبهر و آزمودني‌ها و نمرات زير مقياس هاي اسكيزوفرنيا (01/0>P)، اختلال خلقي (05/0>P)، اختلال رواني ـ جنسي (01/0>P)، اضطراب (05/0>P)، اختلال شخصيت (05/0>P) سازگاري نامناسب (01/0>P) و نمره كل (01/0>P) در فرم «خودسنجي» بود.