تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/6/83

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر عبدالرضا فروغي

نام و نام خانوادگي : مجتبي خليلي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

بررسي رابطه گرايش به روان گسستگي، استقلال- وابستگي ميداني و خلاقيت (تداعي لغات) در دانشجويان روزانه دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين گرايش به روان گسستگي ، استقلال _ وابستگي ميداني و تداعي لغات (خلاقيت) بود . بدين منظور 50 نفر پسر و 60 نفر دختر از ميان دانشجويان روزانه دانشگاه اصفهان در دو مرحله خوشه اي و تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشنامه گرايش به روان گسستگي ، آزمون مجموعه اشكال پنهان شده (GEFT) براي بررسي سبك شناختي استقلال _ وابستگي ميداني ادراكي و آزمون لغات براي ارزيابي خلاقيت در مورد آنان اجرا گرديد .

چنين فرض گرديد كه بين گرايش به روان گسستگي و استقلال_وابستگي ميداني با خلاقيت در دانشجويان رابطه وجود دارد و بين ميانگين گرايش به روان گسستگي ، استقلال _ وابستگي ميداني و خلاقيت دختران و پسران دانشجو تفاوت وجود دارد .

نتايج تحليل واريانس نشان داد كه بين نمرات گرايش به روان گسستگي و تداعي لغات (خلاقيت) رابطه منفي معني داري وجود دارد (023/0=P) و بين نمرات استقلال _ وابستگي ميداني وتداعي لغات رابطه معناداري وجود نداشت . همچنين بين ميانگين نمرات تداعي لغات (خلاقيت) در بين دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داري وجود داشت (03/0=P) وحاكي از بالا بودن خلاقيت پسران نسبت به دختران بوده است . علاوه بر اين ميانگين نمرات استقلال _ وابستگي ميداني و گرايش به روان گسستگي دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داري وجود نداشت.