تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : سيد حسين حسيني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي اثربخشي آموزش سبک زندگي سالم برعملکرد(پيشرفت) تحصيلي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه کاشان

چكيده

ايـن پـژوهش، اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم را برپيشرفت تحصيلی دانشجـويان مشـروط و غيرمشروط دانشگاه کاشان مورد بررسی قرار داده است. بـرای انجام پژوهش، 64 نفر از دانشجويـان دانشگـاه کاشـان (32 نفرمشروط و32 نفر غير مشروط ) بصورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گـروه آزمايش و گـواه جايگزين گرديدند. گـروه آزمايش، بـه مدت 7 جلسه آمـوزش سبک زندگـی سالم را دريافت کـرد. پيش آزمـون و پس آزمــون اين تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگــی سالـم دانشجويي و معدل نمرات دانشجويان گروه آزمايش و گواه در نيمسال اول و دوم سال تحصيلی 83-82 بود. بـرای آزمـودن فرضيه ها از تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج حاصـل از تحقيق نشان داد کــه تأثير آموزش سبک زندگی سالم، بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان مشروط، غيرمشروط و كل دانشجويان (مشروط و غير مشروط) معنی دار بـود. (دانشجويـان مشـروط، 03/0 =p ، دانشجويـان غيـر مشـروط، 003/0 =p ،كل دانشـجويان(مشروط و غير مشروط) 00/0=p ). ولی تأثير آموزش سبک زندگی سالم بر عملکرد تحصيلی دانشجويان دختر و پسر متفاوت نبود و دختران و پسران، عملکرد يکسانی از نظر معدل داشتند.از نتايج ديگر اين تحقيق اين بود که آموزش سبک زندگی سالم بر ارتقاء سبک زندگی دانشجويان مشروط، غير مشروط وكل دانشجويان(مشروط وغير مشروط) تأثير دارد ولی اين تأثير در دختران وپسران متفاوت نبوده و يکسان است. دانشجويان مشروط00/0=p و دانشجويان غير مشروط 00/0=p ) .و کل دانشجويان (مشروط و غير مشروط 00/0=p ).