تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر علي اعتصام پور

نام و نام خانوادگي : حسين رئيسي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي اثربخشي آموزش شادماني بر کاهش فشارخون بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش شادماني بر کاهش فشارخون و افزايش شادماني بيماران مبتلا به فشارخون بالا بود. لذا بدين منظور در قالب يک طرح نيمه تجربي تعداد 30 آزمودني به روش تصادفي در دسترس از بيماران مراجعه کننده به يک مطب خصوصي و مرکز قلب و عروق بيمارستان شريعتي اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. سپس افراد گروه آزمايش به مدت 5 جلسه تحت آموزش شادماني به روش فوردايس - اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و يک هفته بعد از اتمام جلسات آموزش شادماني در مورد گروه آزمايش پيگيري انجام شد. نتايج حاکي از آن است که آموزش شادماني بر کاهش فشارخون و افزايش شادماني مؤثر بوده است (01/0= p در فشارخون سيستوليک و 001/0= p در فشارخون دياستوليک و 00/0= p در شادماني). همچنين نتايج پيگيري در گروه آزمايش حاکي از پايداري اثر آموزش بر فشارخون دياستوليک و شادماني و نيز اثر درازمدت بيشتر بر فشارخون سيستوليک بوده است.