تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

نام و نام خانوادگي : مژگان فدايي نسب

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و ويژ گيهاي شخصيتي و دموگرافيك كاركنان اداري و غيراداري  جزيره كيش

چكيده

در تحقيق حاضر رابطه بين رضايت شغلي و ويژگيهاي شخصيتي ودموگرافيك كاركنان اداري و غير اداري جزيره كيش مورد بررسي قرار گرفت. نمونه تحقيق شامل 121نفر از كاركنان جزيره كيش بود كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه هاي شاخص توصيف شغلي اسميت، ترجيح شغلي هالند، تيپ شخصيتي A و B ، و پرسشنامه ويژگيهاي دموگرافيك داده ها جمع آوري شدند. يافته ها حاكي از عدم وجود رابطه بين رضايت شغلي كلي و ويژگيهاي دموگرافيك بين كاركنان بود. ولي بين بعضي از مؤ لفه ها تفاوت معني داري وجود داشت از قبيل: گروه شغلي و سن با مولفه رضايت از سرپرست (غير اداري)، وضعيت تاهل، تحصيلات، سن و سابقه كار به ترتيب با مولفه هاي رضايت از حقوق و سرپرست(اداري). رابطه بين ويژگيها ي شخصيتي با رضايت شغلي كلي در كاركنان جزيره كيش رد شد، ولي در بعضي از مولفه ها اين رابطه مورد تاييد قرار گرفت كه عبارتند از : تيپ A و B با مولفه رضايت از همكاران (در هر دو گروه), تيپ تهوري با مولفه رضايت ازكار، تيپ واقع بين بامولفه رضايت از سرپرست وتيپ قرار دادي بامولفه رضايت از حقوق( غير اداري)،و تيپهاي واقع بين و تهوري با مولفه رضايت ازحقوق (اداري).

در مجموع افرادبا تيپ شخصيتي A رضايت بيشتري از شغل خود نسبت به تيپ B كسب كردند. تيپ تهوري بيشترين ميزان رضايت از شغل را در بخشهاي غير اداري و تيپ اجتماعي بيشترين ميزان رضايت را در گروه اداري كسب كردند. همچنين بين رضايت شغلي كاركنان اداري و غير اداري تفاوت معني داري مبني بر رضايت بيشتر قشر غير اداري به دست آمد. رابطه بين رضايت شغلي كلي و ميزان تحصيلات در كل كاركنان تاييد شد، و نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين ميزان رضايت شغلي به ترتيب مربوط به افراد با مدارك ديپلم و ليسانس مي باشد. در مجموع نتايج نشان داد كه تاثير ويژگيهاي دموگرافيك بر ميزان رضايت شغلي به مراتب قويتر از ويژگيهاي شخصيتي بود.