تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : اعظم نقوي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي نوجوانان دختر آزار ديده و عادي

چكيده

هدف اين پژوهش مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان آزار ديده و عادي است.منظور از ويژگيهاي شخصيتي در اين پژوهش ويژگيهاي شناختي،عاطفي و رفتاري است،كه هر كدام اين ويژگيها، به زير مجموعه هايي تقسيم شده اند.منظور از ويژگيهاي شناختي،هوش،دقت و حافظه و منظور از ويژگيهاي رفتاري رفتارهاي ضد اجتماعي،پرخاشگري، رفتارپرخاشگر-منفعل،رفتارهاي اجباري،وابستگي دارويي و وابستگي به الكل است.همچنين منظور از ويژگيهاي عاطفي، خويشتن داري، اجتماعي شدن، برداشت خوب، احساس سلامتي،كارايي ذهني، استعداد روانشناختي، سطح تحمل و استعداد كسب پايگاه،خودپذيري، حضور اجتماعي،مردم پذيري، پيشرفت از طريق همنوايي، پيشرفت از طريق استقلال، زنانگي/مردانگي، اشتراك و مسووليت پذيري است.

جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان بودندكه در سال تحصيلي(83-1382) مشغول به تحصيل بودند. نمونه مورد نظر در اين پژوهش 100 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله ا ي انتخاب شدند. كليه افراد در اجراي آزمون ها شركت كردند.سپس با بررسي نمرات آزمون كودك آزاري،آزمودنيها به دو گروه آزار ديده و عادي تقسيم شدند،29 نفر درگروه آزار ديده و71 نفر در گروه عادي قرار گرفته اند.دامنه سني هر دو گروه بين 14-18 سال بوده است. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از ابزار زير استفاده شده است: پرسشنامه محقق ساخته كودك آزاري،پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا،پرسشنامه چند محوري ميلون-2،هوش آزماي ريون،مقياس حافظه باليني وكسلر وآزمون دقت بوناردل. داده هاي به دست آمده از اين پژوهش با آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيره(مانوا)،تحليل شد.نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه،در ويژگيهاي شناختي، بين توانايي افراد آزار ديده و عادي در حافظه تفاوت معنادار وجود دارد(000/0= p) و حافظه نوجوانان دختر عادي از نوجوانان دختر آزار ديده بيشتر است.اما بين هوش و دقت افراد آزار ديده تفاوت وجود ندارد.همچنين دوگروه آزار ديده و عادي در همه ويژگيهاي رفتاري از جمله رفتارهاي ضد اجتماعي،پرخاشگري،پرخاشگر-منفعل،وابستگي دارويي و الكلي با هم تفاوت دارند(05/0> P) ونمرات گروه آزار ديده از گروه عادي بيشتر است. اما بين رفتارهاي اجباري دو گروه تفاوت ندارد(05/0<p). در بعد عاطفي،به طور كلي دو گروه در ويژگيهاي خويشتن داري، اجتماعي شدن، برداشت خوب، احساس سلامتي،كارايي ذهني، استعداد روانشناختي، سطح تحمل و استعداد كسب پايگاه با هم تفاوت دارند(05/0> P)و نوجوانان آزار ديده در تمام اين مقياسها به جز استعداد روانشناختي،نمرات پايين تري كسب كرده اند.اما در ويژگيهاي خودپذيري، حضور اجتماعي،مردم پذيري، پيشرفت از طريق همنوايي، پيشرفت از طريق استقلال، زنانگي/مردانگي، اشتراك و مسووليت پذيري با هم تفاوت ندارند(05/0<p).