تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/7/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : زهرا پورپيرعلي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي با سطح روحية آنها در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطة بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي با سطح روحية آنها در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بود. براي بررسي سطح روحيه اعضاي هيأت علمي از مدل گتزلزو‌گوبا و تئوري سيستمهاي اجتماعي استفاده شد. سؤالات اساسي تحقيق شامل بررسي رابطة بين مشاركت اعضاي هيأت علمي در هر يك از ابعاد تصميم‌گيري (آموزشي، اداري، پژوهشي) با ابعاد روحيه (تعلق خاطر، همانندي و عقلانيت) آنها بود. ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي و نيز سطح روحية‌ آنها با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت، مرتبه علمي، سنوات خدمت، رشته تحصيلي، وضعيت استخدامي، محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي و دانشگاه محل خدمت) بررسي شد.

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 165 نفر اعضاي هيأت علمي در دانشگاه در سال تحصيلي 82-81 بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي متناسب با حجم، به نسبت 73 به 92 از ميان دانشكده‌هاي دو دانشگاه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، دو پرسشنامه محقق ساخته، يكي پرسشنامه مشاركت در تصميم‌گيري با 32 سؤال و ديگري پرسشنامه سنجش روحيه با 30 سؤال بسته پاسخ براساس مقياس ليكرت بود. با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ ضريب اعتبار پرسشنامه مشاركت در تصميم‌گيري 86 /0و پرسشنامه سنجش روحيه 87/0 محاسبه شد. روايي پرسشنامه‌ها با روش روايي محتوا و با محاسبه روايي دروني تعيين شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از شاخصهاي آماري توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار و درصد) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون tدو گروه مستقل، تحليل واريانس يكطرفه، آزمون توكي، تحليل رگرسيون چند متغيره و آزمون هتلينگ) استفاده شد.

نتايج نشان داد كه بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي با سطح روحية آنها رابطه وجود دارد. ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيريهاي آموزشي باعث افزايش تعلق خاطر آنها مي‌شود. همچنين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيريهاي اداري، بعد عقلانيت روحية آنها را تقويت مي‌كند. بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيريهاي پژوهشي با بعد همانندي نيز رابطه وجود دارد. بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي براساس متغيرهاي جمعيت شناختي تفاوت معنادار مشاهده نگرديد. بين سطح روحية اعضاي هيأت علمي با توجه به سنوات خدمت آنها تفاوت مشاهده شد. بيشترين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي مربوط به تصميم‌گيري پژوهشي و كمترين ميزان مشاركت مربوط به تصميم‌گيري آموزشي بود. همچنين رتبه‌بندي ابعاد سه گانه روحية نمونه آماري نشان داد كه سطح روحية آنها در بعد عقلانيت بالاتر و در بعد تعلق خاطر نسبت به ساير ابعاد پايينتر بود.