تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/4/83

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست-دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : مريم قرباني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي نگهداري توجه و عملكردهاي اجرايي در بيماران اسکيزوفرنياي پارانوييد، آشفته و افراد بهنجار

چكيده

با توجه به تحقيقات انجام شده مشخص شده که بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرنيا در مقايسه با افراد بهنجار نقايص شناختي بيشتري از خود نشان مي دهند. پژوهش حاضر در راستاي همين زمينه تحقيقاتي چنين فرض مي کند که اين بيماران نقايص بيشتري در زمينه توانايي هاي نگهداري توجه و عملکردهاي اجرايي نشان مي دهند. براي بررسي اين فرض، تعداد 40 بيمار مبتلا به اختلال اسکيزوفرنيا، شامل دو گروه اسکيزوفرنياي پارانوييد (20=n) و اسکيزوفرنياي آشفته (20=n)، که به طور تصادفي از بيمارستان هاي مدرس ، خورشيد و فيض انتخاب شده بودند با گروه بهنجار (20=n) مقايسه شدند. به منظور بررسي توانايي هاي نگهداري توجه و عملکرد هاي اجرايي به ترتيب از آزمون رايانه اي عملکرد پيوسته (CPT) و آزمون دسته بندي کارت هاي ويسکانسين(WCST) استفاده شده است.نتايج نشان دادکه: بيماران مبتلا به اسکيزوفرني در مقايسه با گروه بهنجار در آزمون عملکرد پيوسته ضعيف تر عمل کردند. مقايسه دو گروه اسکيزوفرن نشان داد که بيماران اسکيزوفرن آشفته در مقايسه با گروه پارانوييد در آزمون عملکرد پيوسته ضعيف تر عمل کردند. بيماران پارانوييد تعداد پاسخ هاي صحيح بيشتري در کل آزمون داشتند و خطاهاي ارائه کمتري داشتند. تفاوت بين دو گروه از لحاظ خطاهاي حذف معنادار نبود. همچنين بيماران مبتلا به اسکيزوفرني در مقايسه با گروه بهنجار در آزمون دسته بندي کارتهاي ويسکانسين ضعيف تر عمل کردند. در آزمون دسته بندي کارتهاي ويسکانسين نيز بيماران اسکيزوفرن پارانوييد نسبت به گروه آشفته خطاهاي درجاماندگي معناداري بيشتري داشتند(001/0>P)، ولي تفاوت بين دو گروه از لحاظ تعداد طبقات و خطاهاي خاص معنادار نبود.