تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/4/83

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : محمد اسديان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي; آنها از ديدگاه دبيران در مدارس متوسطه شهر تربت حيدريه

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنان در مدارس متوسطه شهر تربت حيدريه بود. جهت بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي وظايف برنامه ريزي، تصميم گيري، سازماندهي، رهبري، روابط انساني، کنترل و ارزشيابي در نظر گرفته شد که اين وظايف در ارتباط با موفقيت شغلي مديران از ديدگاه دبيران قرارگرفت. در زمينه موفقيت مديران ابعاد امور آموزشي، پيشرفت حرفه اي، امور اداري، روابط انساني و رهبري در نظر گرفته شد. ميزان آگاهي مديران با توجه خصوصيات دموگرافيک بررسي شد. ميزان موفقيت مديران نيز با توجه به خصوصيات دموگرافيک دبيران مورد بررسي قرار گرفته شد.

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- همبستگي بوده و نمونه آماري 164 نفر از دبيران مقطع متوسطه شهر تربت حيدريه بود. اما در مورد مديران به دليل محدود بودن جامعه آماري کليه مديران بصورت سرشماري مورد بررسي قرار رفت. ابزار جمع آوري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود، يکي پرسشنامه آگاهي مديران با 38 سوال و پرسشنامه ديگر که موفقيت مديران را مورد بررسي قرار مي داد 38 سوال بصورت ليکرتي بود. ضريب آلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه آگاهي مديران 84/ . و براي پرسشنامه موفقيت مديران 94/ . بدست آمد که از طريق نرم افزار محاسبه شد. روايي پرسشنامه، محتوايي و صوري بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخصهاي آمار توصيفي ( فراواني، درصد، ميانگين وانحراف معيار و خطاي معيار ) و آمار استنباطي ( ضريب همبستگي پيرسون، تحليل مانوا و تحليل رگرسيون ) استفاده شد.

نتايج نشان داد که بين ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و موفقيت شغلي آنان رابطه همبستگي نسبتا بالايي وجود دارد. آگاهي مديران در سطح نسبتا پاييني قرار داشت. اما آگاهي مديراني که رشته تحصيلي آنها مديريت بود، بالاتر بود. تحليل رگرسيون نشان داد که وظايف سازماندهي، برنامه ريزي و ارزشيابي بيشترين همبستگي را با موفقيت مديران داشتند. ضريب همبستگي تفکيکي نشان داد که با کنترل متغيرهاي دموگرافيک در مقدار ضرايب تغييراتي ايجاد شد، برخي متغيرها ضرايب بالاتري گرفتند ولي متغير نظارت از معني دار بدون ساقط شد. ماتريس همبستگي بين موفقيت مديران و ابعاد آن نشان داد که رابطه کليه متغيرها با شاخص کلي موفقيت در سطح 01/ 0 تاييد شد.