تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/4/83

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني

نام و نام خانوادگي : غلامحسين رضايت

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي پيامدهاي افزايش قبولي دختران در دانشگاه ها طي دهه هفتاد (80-1370)

چكيده

رشد چشمگير حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالي در ايران و افزايش پذيرش دانشجويان دختر در دانشگاه ها به بيش از 50درصد و بالاتر از آن در دهه 1370 موضوعي است که توجه بسياري از صاحبنظران رشته هاي مختلف را به خود معطوف نموده است تا آنجا که برخي بروز اين پديده را مثبت و آن را يک فرصت طلايي براي توسعه جامعه تلقي نموده و در مقابل عده اي با بيان پيامد هاي منفي، آن را مقدمه يک بحران مي دانند0 هدف اين تحقيق بررسي پيامدهاي اين پديده در نظام آموزش عالي كشور، مقوله اشتغال زنان، نهاد خانواده و موقعيت و پايگاه اجتماعي زنان بود0

روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش توصيفي _ پيمايشي و جامعه آماري آن اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان بود0 نمونه آماري آن داراي 125نفر عضو (شامل 112نفر مرد و 13نفر زن) و به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعيين گرديد0 براي جمع آوري اطلاعات ازدو روش کمي( پرسشنامه محقق ساخته با 37سوال بسته پاسخ و 2 سوال باز پاسخ و پايايي 91/0) وروش کيفي( مصاحبه نيمه سازمان يافته) استفاده گرديد0

تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل آزمونهاي کولموگرف اسميرنوف، t تک متغيره، t مستقل، T2 هتلينگ، تحليل واريانس يک طرفه و دو جمله اي صورت گرفت0يافته هاي حاصل از پرسشنامه نشان داد که افزايش ميزان قبولي دختران از نظر اعضاي نمونه بر هر 4 مولفه پژوهش بيش از حد متوسط تاثير دارد0 لکن ميزان تاثير بر مولفه ها يکسان نبوده و بيشترين ميزان تاثير بر موقعيت وپايگاه اجتماعي زنان با ميانگين 76/3 و کمترين تاثير بر نظام آموزش عالي با ميانگين 16/3 مي باشد0 همچنين يافته هاي حاصل از مصاحبه در غالب موارد نتايج حاصل از پرسشنامه را تاييد و تکميل مي کردند0 بررسي عوامل دموگرافيک نشان دادند که بين نظرات اعضاي هيئت علمي با توجه به دانشکده محل خدمت، جنس، سن و ميزان تحصيلات آنان در خصوص هيچ يک ازمولفه هاي پژوهش تفاوت معنا داري مشاهده نشد0