تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/3/83

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سيد علي سيادت

نام و نام خانوادگي : فرهاد پريساي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران و مديران دبيرستانهاي شيراز در باره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه

چكيده

هدف اصلي تحقيق جاضر, بررسي مدل رهبري انسان گرايانه مديران با استفاده از نظرات دبيران و مديران مقاطع متوسطه شهر شيراز بود. به منظور اخذ نظرات مديران و دبيران نمونه, پرسشنامه اي مشتمل بر 52 سوال كه برگرفته از تـحقيق ايگلتون و كاگديل در آمـريكا بود, بكار رفت. جامعه نمونه پژوهش مركب از 140 نفر دبيـر (91 زن و 49 مرد), و همچنين 40 نفر مدير (22 زن و 18 مرد) از دبيرستانهاي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز در سال تحصيلي 83ـ82 بود كه بصورت تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند.

جهت بررسي و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي شامل: ميانگين, توزيع فراواني, توزيع فراواني ميانگين, درصد و انحراف معيار, و همچنين از آمار استنباطي شامل: آزمون t تك متغيره جهت مقايسه ميانگينهاي نمرات نظرات مديران و همچنين مقايسه نظرات دبيران, آزمون t دو متغيره جهت تعيين و مقايسه ميانگين نظرات گروه مديران با دبيران, و آزمون t2 هتلينگ جهت رتبه بندي سبكهاي رهبري مديران, از نظر مديران و دبيران استفاده گرديد.

يافته هاي اصلي اين تحقيق نشان داد كه از نظر مديران و دبيران, تاكيد عمده سبك رهبري مديران دبيرستانهاي شيراز, سبك رهبري انتقالي مي باشد؛ كه ميانگين نظرات مديران 56/3, و ميانگين نظرات دبيران 55/3 بود؛ كه در مقايسه با ساير سبكها بيشتر بوده است. همچنين يافته ديگر اين پژوهش آن بود كه تاكيد دوم سبك رهبري مديران از نظر مديران, سبك رهبري كارمند مداري است (با ميانگين 45/3). و همچنين تاكيد دوم سبك رهبري مديران از نظر دبيران, سبك رهبري وظيفه مداري است(با ميانگين 32/3).

يافته ديگر اين تحقيق آن بود كه عوامل دموگرافيك شامل: سمت, جنس, تحصيلات, سن و سابقه تاثير چنداني در تعيين سبك رهبري انسان گرايانه مديران دبيرستانهاي شهر شيراز نداشته است.