تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/74

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر هوشنگ طالبي

نام و نام خانوادگي : زهرا حجاري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي ميزان كاربست رهبري آموزش مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و رابطه آن با متغيرهاي پنجگانه جنس، سن، سابقه مديريت، تحصيلات مديريتي و جمعيت مدرسه

چكيده

هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان رهبري آموزشي مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و يافتن پاسخ براي ساختن پرسشهاي پژوهشي زير بوده است:

1)آيا مديران دبيرستانهاي شهر افهان از رهبري آموزشي اثر بخشي برخوردارند ؟ 2) آيا بين نظرات مديران و دبيران در ميران بكارگيري رهبري آموزشي تفاوت معناداري وجود دارد ؟ 3) آيا بين رهبري آموزشي مديران متغيرهاي پنجگانه جنس ، سن ، سابقه مديريت ، تحصيلات مديريت و جمعيت مدرسه رابطه معناداري وجود دارد ؟ 4) آيا مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان ماهانه بطور متوسط بيش از 50% از وقت خود را صرف امور اداري و اجرائي مي‏نمايند؟

داده‏هاي مورد استفاده از طريق پرسشنامه استاندارد (PIMRS) بدست آمده و در اين مطالعه 50 شاخص رفتاري با 9 عملكرد شغلي مربوط به رهبري آموزشي تطبيق داده شده است.

فرضيه‏هاي آماري را با توجه به سؤالات تحقيق تنظيم و با استفاده از تكنيكهاي آماري مناسب آزمايش شدند . در پاسخ به پرسش اول يافته‏هاي پژوهش نشان داد كه مديران دبيرستانهاي اصفهان از رهبري آموزشي اثر بخشي برخوردار نمي‏باشند و يافته حاصل از فرضيه آخر همسو و هم جهت با آن است زيرا معنادار بودن اين فرضيه مشخص ساخت كه بيشتر وقت مديران جامعه مذكور به فعاليتهاي داري و اجرائي اختصاص داشته و به نقش رهبري خود كمتر از نقش اداري و سرپرستي تاكيد مي‏ورزند . در ضمن مقايسه بعمل آمده بين ارزيابي از نقش رهبري آموزشي با خود ارزيابي مديران نشان داد كه بين نظرات دبيران و مديران در اعمال رهبري آموزشي تفاوت معناداري وجود دارد . در پاسخ به سؤال سوم نيز يافته‏هاي حاصل از تحقيق نشان داد كه رابطه معناداري بين ميزان رهبري آموزشي مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان با متغيرهاي پنجگانه مورد نظر در پژوهش وجود ندارد آزمونهاي بعمل آمده در سطح (a = % 1) معنادار بوده است.