تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/74

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر حسن افشاري

نام و نام خانوادگي : تقي آقاحسيني اشکاوندي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي سبكهاي رهبران مديران دبيرستانهاي شهرستان اصفهان با نگاهي به تئوري سه بعدي اثر بخشي رهبري ردين

چكيده

هدف از اين پژوهش تعيين سبك رهبري مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و ارتباط اثر بخشي با متغيرهايي چون جنسبت ، سنوات تدريس ،‌سنوات مديريت ،‌رشته تحصيلي و وسعت مدرسه و همچنين ارتباط ميزان رابطه مداري و وظيفه مداري با اثر بخشي رهبري در چارچوب تئوري سه بعدي اثر بخشي رهبري ردين بوده است.

نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش 70 نفر از مديران دبيرستان نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 74-73 بوده كه به روش تصادفي طبقه‏اي متناسب با حجم انتخاب شده و اطلاعات و داده‏هاي لازم از طريق پرسشنامه اخذ و مورد بررسي و تجزيه و تحليلهاي آماري قرار گرفته و به نتايج عمده ذيل دست يافته است.

اكثر قريب به اتفاق مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان رابطه مدار قوي و وظيفه مدار ضعيف بوده و از اين نظر بين مديران مرد و زن تفاوت معني داري مشاهده نگرديده است . 3/74 درصد مديران داراي سبك اساسي وابسته ،‌7/15 % سبك اساسي كامل ،‌14/7 % سبك اساسي منزوي و 86/2 % آنها داراي سبك اساسي متعهدبوده‏اند . آزمون نشان داده كه اين تفاوت معني دار بوده است بنابر اين بنظر مي‏رسد كه اكثر مديران داراي سبك اساسي وابسته‏اند كه در چارچوب اين نظريه ، سبكي مناسب براي مراكز آموزشي و حرفه‏اي مي‏باشد . همچنين اكثر آنها از سبك رهبري مبلغ كمتر اثر بخش و ارشادي اثر بخش تر استفاده كرده‏اند . بين جنسيت ،‌سنوات تدريس ، سنوات مديريت ، رشته‏هاي تحصيلي مديران و وسعت مدرسه با اثر بخشي رهبري چندگانه معني‏داري مشاهده نشده است . اين متغيرها به جز جنسيت ، بطور مجزا نيز با اثر بخشي رهبري رابطه معني داري نداشته‏اند . بين نمرات رابطه مداري و اثر بخشي رهبري رابطه معني‏داري وجود داشته است. آزمونهاي آماري نشان داده كه مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان اثر بخشي متوسط داشته و اثر بخشي مديران مرد كمتر از مديران زن بوده است . همچنين مديران دبيرستانهاي دولتي اثر بخش‏تر از مديران دبيرستانهاي نمونه بوده ولي بين مديران دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معني‏داري مشاهده نگرديد.