تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/11/83

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : فاطمه برزگر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر علايم هراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين تحقيق بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر علايم هراس اجتماعي و جراتمندي دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاه اصفهان بود.

جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاه تشكيل داده است. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بود و بدين صورت انجام گرفت كه 150 نفر از دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه اصفهان به طور تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه سنجش علايم هراس اجتماعي بر روي آنها اجرا شد. 40 نفر از افرادي كه بالاترين نمرات را در اين پرسشنامه كسب كرده بودند انتخاب و براي دقت تشخيصي به روانپزشك ارجاع گرديدند كه 30 نفر تشخيص قطعي هراس اجتماعي را دريافت نمودند. اين افراد به طور تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش جايگزين شدند. سپس پرسشنامه هاي سنجش علايم هراس اجتماعي و سنجش رفتارهاي جرأتمندانه- شامل ميزان بروز رفتارهاي جرأتمندانه ودرجه ناراحتي بر اثر رفتارهاي مذكور- درمرحله پيش آزمون در دو گروه اجراشد. 8 جلسه 90 دقيقه اي رفتار درماني گروهي شامل روشهاي حساسيت زدايي منظم, جرات آموزي و مواجهه سازي به مدت يك ماه در گروه آزمايش اجرا شد. گروه كنترل هيچ گونه مداخله درماني دريافت نكرد. پس آزمون مجددا بر روي دو گروه اجرا شد.30 روز بعد از اجراي پس آزمون, مرحله پي گيري شامل اجراي همان آزمونها صورت گرفت. نتايج با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و روش آماري تحليل واريانس يكطرفه و تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه علايم هراس اجتماعي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در مراحل پس آزمون و پي گيري كاهش يافته است (05/0=P). همچنين ميزان بروز رفتارهاي جراتمندانه گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در مراحل پس آزمون و پي گيري افزايش يافته است(05/0=P). درجه ناراحتي بر اثر رفتارهاي جراتمندانه در مرحله پس آزمون تفاوت معني داري نسبت به گروه كنترل نداشت اما در مرحله پي گيري كاهش معني داري را نشان داد(05/0=P).