تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/11/83

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : پگاه مهرطلب

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

بررسي سوگيري هاي حافظه ي آشكار و نهان درافسردگي و اضطراب اجتماعي

چكيده

درهمه ي نظريه هاي شناختي اعتقاد بر اين است كه سوگيري در فرآيند پردازش اطلاعات، نقش مهمي را در ايجاد و تداوم اختلال هاي هيجاني ايفا مي كند. در اين پژوهش سوگيري هاي حافظه ي آشكار و نهان براي اطلاعات داراي بار هيجاني، در افراد مبتلا به افسردگي و اضطراب اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه ي آماري اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه اراك بودند كه با استفاده از پرسشنامه افسردگي بك(1978)، مقياس ترس از ارزيابي منفي (واتسون و فرند، 1969) و پرسشنامه سنجش علايم هراس اجتماعي (مشاوري، 1380)، در سه گروه افراد مبتلا به افسردگي (20 نفر)، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي (20 نفر) و افراد عادي (20 نفر) جايگزين شدند. در اين پژوهش از چهار نوع كلمه (مرتبط با افسردگي، مرتبط با تهديد اجتماعي، مثبت و خنثي) و دو نوع تكليف رمز گرداني ( خواندن و خودارجاعي) استفاده شد. براي ارزيابي حافظه ي آشكار و نهان به ترتيب، از آزمون ياد آوري آزاد و تكليف تكميل ريشه كلمه استفاده گرديد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه، افراد افسرده سوگيري هماهنگ با خلق را در آزمون يادآوري آزاد و در هر دو شرايط رمزگرداني خواندن و خودارجاعي نشان داده اند. اما در اين پژوهش مدركي دال بر سوگيري هماهنگ با خلق حافظه ي آشكار و نهان در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي به دست نيامد. علاوه براين، شرايط رمز گرداني بر عملكرد افراد در آزمون يادآوري آزاد، تأثير معناداري داشته است(P<.001)؛ در صورتي كه، سطح عملكرد افراد در تكليف تكميل ريشه كلمه، تحت تأثير نوع رمزگرداني قرار نگرفت (P<.19). هريك از اين يافته ها از لحاظ مباني نظري و هماهنگي يا عدم هماهنگي با نتايج پژوهش هاي قبلي مورد بحث قرار گرفته اند و پيشنهاداتي براي انجام پژوهش هاي بعدي ارائه گرديده است.