تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/11/83

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

نام و نام خانوادگي : مهدي خدابخشي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

هنجار يابي، پايايي و روائي مقياس خوش بيني در شهر اصفهان

چكيده

هدف اين تحقيق هنجاريابي و بررسي پايايي و روايي مقياس خوش بيني (LOT) درميان ساكنين شهر اصفهان بود.لذا 120 نفر از شهروندان اصفهاني به شيوة نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و به مقياس هاي خوش بيني، خود - تسلط يابي، افسردگي و فرم مشخصات فردي پاسخ دادند.روش مورداستفاده در اين پژوهش پيمايشي بود كه شامل روش توصيفي ،ارزيابي ، مقايسه اي و همبستگي است.

يافته هاي تحقيق رتبه هاي درصدي و نمرات استاندارد T را بعنوان هنجارهاي مقياس خوش بيني نشان داد. نقطه برش يعني رتبه هاي 90 درصدي و 10 درصدي نمرات خام مقياس خوش بيني براي مردان 29 و 15 و براي زنان 28 و 18 تعيين گرديد و نقطه برش براي نمرات استاندارد T براي مردان 32 و 13 و براي زنان 30 و 16 محاسبه گرديد .نتيجه تحليل سؤالات مقياس نشان داد كه كليه سؤالات مقياس رابطه ي مثبت و خوبي بانمرات كل پرسشنامه داشتند.ضريب پايايي به شيوة آلفاي كرونباخ وبازآزمايي محاسبه شد و به ترتيب 74 /0 و 87 /0 بدست آمد.ضريب روايي مقياس خوش بيني براساس روش وابسته به ملاك محاسبه شد و ضريب روايي بين خوش بيني با افسردگي و خود - تسلط يابي به ترتيب 649 /0 - و 725 /0 بدست آمد.تحليل عوامل مقياس خوش بيني نشان داد كه اين مقياس از دو عوامل تشكيل شده است كه نگرش مثبت به وقايع و اميد به آينده نامگذاري شد.

ديگر يافته ها نشان داد كه بين خوش بيني با خود - تسلط يابي ،افسردگي ،سن ،درآمد، تحصيلات مادر و فصل تولد رابطه اي معناداري وجود دارد(05 /0 >P) كه ازبين اين متغيرها خود - تسلط يابي ،درآمد ، افسردگي و سن به ترتيب بيشترين سهم را در پيش بيني خوش بيني دارند و 5 /52 درصد از موارد نمرة خوش بيني را پيش بيني مي كنند . همچنين بين خود - تسلط يابي با افسردگي ،ميزان درآمد وفصل تولد رابطه اي معناداري وجود دارد (05 /0 >P) كه از اين ميان افسردگي و فصل تولد بيشترين سهم را در پيش بيني نمره ي خود - تسلط يابي دارند و 55 درصد نمرات خود - تسلط يابي را به طور معنادار پيش بيني مي كنند.نتايج نشان داد كه جنسيت عامل تأثيرگذاري برميزان خوش بيني، خود - تسلط يابي و افسردگي نمي باشد. بنابراين باتوجه به نتايج بدست آمده ازهنجاريابي و بررسي روايي وپايايي چنين نتيجه گيري شد كه مقياس خوش بيني به منظور سنجش خوش بيني افرادقابل استفاده است.